Ansvarsfulla affärer

Att arbeta ansvarsfullt är avgörande för att vi ska kunna möta våra intressenters förväntningar kring affärsetik, hantera våra affärsrisker samt säkerställa att vi bidrar positivt till samhällsutvecklingen på de marknader där vi är verksamma.

Som ett multinationellt ICT-företag ställs vi inför stora utmaningar inom bland annat korruption och affärsetik, hur och från vem vi köper varor och tjänster, yttrandefrihet och övervakningsintegritet samt att kunders data är säker. Ansvarsfulla affärer är avgörande för att hantera dessa utmaningar och möta våra intressenters ständigt ökande krav och förväntningar. Genom att göra rätt kan vi vända risker till möjligheter och skapa positiv förändring på de marknader där vi är verksamma. Vi bidrar dessutom direkt och indirekt till Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Arbetet med ansvarsfulla affärer utgår ifrån sju fokusområden. Varje fokusområde hanteras genom implementeringen av vårt ramverk för efterlevnad, som består av åtta steg med grund i ansvarsfullt ledarskap. Ramverket är utformat för att uppfylla internationell standarder och är baserat på principerna förebygga, upptäcka och undersöka (prevent, detect, investigate).

Implementeringen av ramverket för efterlevnad sker med översyn från koncernens etik- och efterlevandefunktion, med regelbunden uppdatering till ledningen och styrelsen.