Ansvarsfull skattehantering

Skatt är en viktig hållbarhetsfråga, med höga förväntningar från intressenterna. Telia Company är en ansvarsfull skattebetalare som betalar skatt på ett korrekt sätt i alla länder enligt lokal lagstiftning och internationellt överenskomna principer. Vi stödjer vikten av att hantera skatt på ett transparent, rättvist och etiskt sätt.

Betald bolagsskatt per land 2016-2018

Betald bolagsskatt, MSEK

2018

2017

2016

Danmark

-7

-2

0

Estland

117

-

123

Finland

37

31

0

Lettland

-33

30

27

Litauen

65

28

38

Norge

382

27

12

Ryssland

4

41

90

Sverige

416

421

1 773

Turkiet

41

138

4

Övriga länder

33

-4

11

Kvarvarande verksamhet, totalt

1 054

710

2 078

Azerbajdzjan1

17

515

416

Georgien1

0

0

-10

Kazakstan1

52

114

268

Moldavien

-

-

-

Nepal2

0

0

453

Tadzjikistan3

-

25

73

Uzbekistan1

27

-

0

Övriga länder

91

60

97

Avvecklad verksamhet, totalt

188

714

1 297

Totalt

1 242

1 424

3 375

1) Verksamheten avyttrad 2018.
2) Verksamheten avyttrad 2016.
3) Verksamheten avyttrad 2017.

Utöver bolagsskatt genererar Telia Companys verksamhet miljarder SEK i andra skatter. Det totala skattebidraget (total tax contribution) omfattande både egna och uppburna skatter uppgick 2018 till 18,3 (18,0) GSEK. Detta omfattar både kvarvarande och avvecklad verksamhet, där den tidigare stod för 91 (85) procent av totala skattebidraget. Diagrammet nedan visar totalt skattebidrag per skattekategori.

Totalt skattebidrag

Totalt skattebidrag 2018

1) Inkluderar t ex skatter avseende miljö, fastigheter och telekommunikation. Övriga skatter, samt totalt skattebidrag som sådant, inkluderar inte tull eller licenser.

2) Om ett av Telia Companys bolag varit i en återbetalningssituation avseende mervärdesskatt har detta reducerat den totala nettomervärdesskatten. Den betalda nettomervärdesskatten, samt totalt skattebidrag som sådant, fångar inte vår ej avdragna mervärdesskatt.

Läs mer i Års- och hållbarhetsredovisningen.