Ansvarsfull skatt

Skatt är en viktig hållbarhetsfråga, med höga förväntningar från intressenterna. Telia Company är en ansvarsfull skattebetalare som betalar skatt på ett korrekt sätt i alla länder enligt lokal lagstiftning och internationellt överenskomna principer. Vi stödjer vikten av att hantera skatt på ett transparent, rättvist och etiskt sätt.

Betald bolagsskatt per land 2015-2017
Betald bolagsskatt, MSEK 2017 2016 2015
Danmark  -2 0 0
Estland  - 123  91 
Finland  31  0 0
Lettland  30  27 23
Litauen  28  38 37
Norge  27  12 264
Ryssland  41  90 82 
Sverige  421  1 773 220
Turkiet  138  4 438
Övriga länder   -4  11 68 
Kvarvarande verksamhet, totalt  710 2 078  1 223 
Azerbajdzan 515  416 410 
Georgien  -10
Kazakstan 114  268  685 
Moldavien
Nepal1 453  661 
Tadzjikistan2 25  73  136 
Uzbekistan
Övriga länder 60  97  45 
Avvecklad verksamhet, totalt  714 1 297  1 943 
Totalt  1 424 3 375  3 166 

1) Verksamheten i Nepal avyttrades 2016

2) Verksamheten i Tadzjikistan avyttrades 2017

Utöver bolagsskatt genererar Telia Company:s verksamhet miljarder SEK i andra skatter. Det totala skattebidraget (total tax contribution) omfattande både egna och uppburna skatter uppgick 2017 till 18 GSEK. Detta omfattar både kvarvarande och avvecklad verksamhet, där den tidigare stod för 85 procent av totala skattebidraget. Diagrammet nedan visar totalt skattebidrag per skattekategori.

Totalt skattebidrag

 

. Betalda bolagsskatter, 8%

. Betalda arbetsgivarskatter, 13%

. Betalda övriga skatter1 paid, 5%

. Betald nettomervärdesskatt2 , 56%

. Betalda arbetstagarskatter, 18%

 

1) Övriga skatter inkluderar skatter avseende miljö, egendom och telekommunikation. Betalda övriga skatter, samt totalt skattebidrag som sådant, inkluderar inte tull eller licenser.

2) Om ett av Telia Company:s bolag varit i en återbetalningssituation avseende mervärdesskatt har detta reducerat den totala nettomervärdesskatten. Den betalda nettomervärdesskatten, samt totalt skattebidrag som sådant, fångar inte vår ej avdragna mervärdesskatt.