Ansvarsfulla affärer inom inköp

Telia Company förlitar sig på ett stort antal leverantörer och underleverantörer. Många av dessa finns i länder eller branscher med utmaningar inom affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet och miljöansvar. Att välja leverantörer med bra hållbarhetsarbete är ett sätt för oss att ha en positiv inverkan på vår leverantörskedja.

Strategiska mål Mål 2018
  • Samtliga leverantörer och underleverantörer uppfyller våra hållbarhetskrav.

  • Samtliga leverantörer har skrivit under vår leverantörskod.

  • 75 procent av utvärderade leverantörer uppfyller kraven i leverantörskoden.

  • 25 procent färre leverantörer (utgångspunkt 2015).

Vår utmaning

Vi förväntar oss att våra leverantörer, underleverantörer och distributörer arbetar utifrån hållbara affärsmetoder och är öppna med sina utmaningar. Vi har betydande utmaningar i inköpsverksamheten på grund av ett mycket stort antal leverantörer och att den generella nivån av efterlevnad mot leverantörskoden på vissa marknader är avsevärt lägre än våra krav. Att säkerställa god leverantörshantering kopplat till hållbarhet kommer att ta flera år, och risken kvarstår att leverantörer och underleverantörer bryter mot Telia Companys krav inom hållbarhet, säkerhet och kvalitet.

Hur vi arbetar

Vårt arbete styrs av Koncernens uppförandekod för leverantörer, Säkerhetsdirektiv samt ”Grå Listan" (ämnen att undvika) och ”Svarta Listan" (förbjudna ämnen). Telia Companys Allmänna Villkor gäller för samtliga avtal om annat ej bestämts i annat avtal.

I processen för leverantörsutvärdering används ett riskutvärderingsverktyg för att identifera högriskleverantörer, samt låter potentiella leverantörer genomföra en första självutvärdering. För leverantörer som identifieras med hög risk (t ex inom bygg- och underhållsarbete) försöker vi identifiera politiskt utsatta personer, förskingringshistorik, egentliga ägare och efterlevnad mot leverantörsuppförandekoden.

I inledningen av stora upphandlingsprojekt måste leverantörer genomföra en mer ingående självutvärdering, som betygsätter leverantörens hållbarhetsarbete. Utvärderingen är bred och täcker frågor såsom miljöledning, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och anti-korruptionsprogram.

Utvärderingsprocessen av leverantörer

Utvärderingsprocessen av leverantörer

Mer information, inklusive måluppfyllelse för 2016 och information om våra revisioner på plats, finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Revisioner på plats

Revisioner på plats utgör en möjlighet till förbättring för både Telia Company och leverantören, och är del av vår inköpsprocess.

Revisionerna:

  • Klargör och ger information om Telia Companys krav och förväntningar rörande hållbarhet, säkerhet och kvalitet

  • Adresserar avvikelser mot våra krav, där leverantörerna behöver genomföra korrigerande åtgärder

  • Stärker relationen mellan Telia Company och leverantören

Revisionerna genomförs i samtliga delar av vår leverantörskedja, av våra egna granskare eller av tredjepart.

Vi genomför revisioner i fem kategorier: säkerhet, leverantörsuppförandekod, platsbesök med granskning av specifika ämnen samt Joint Audit Cooperation (JAC).

För mer information, kontakta suppliers-audit (at) teliacompany.com. Vänligen vänd dig till Speak-Up Line om du tror eller vet att en leverantör bryter mot Telia Companys krav och riktlinjer.

Joint Audit Cooperation

Som medlem av Joint Audit Cooperation (JAC) delar vi resurser och utvecklar vårt arbete för en mer hållbar ICT-leverantörskedja.

Telia Company är medlem i Joint Audit Cooperation (JAC) , en sammanslutning av telekomoperatörer med syfte att gemensamt utvärdera och utveckla hållbarhetsarbetet hos viktiga multinationella leverantörer inom ICT-branschen.

JAC-processen består av en koordinerad revision på plats av leverantörens hållbarhetsarbete, samt utvecklingsprogram och plan för att korrigera avvikelser. Varje medlemsföretag är ansvarigt för att revidera ett antal leverantörer. Revisionsplanen görs årligen, och medlemmarna reviderar lika många leverantörer.

De första JAC-revisionerna genomfördes i juli 2010 och fram till 2015 har över 200 revisioner genomförts i China, Taiwan, Indien, Japan, Sydkorea, Europa, Sydamerika samt norra Afrika, omfattandes totalt över 600 000 anställda. Avvikelser inom flera områden har lyfts, de vanligaste gällande antal arbetstimmar, hälsa och säkerhet samt löner. Ett fåtal fall av diskriminering och ungdomsarbete har upptäckts.