Ansvarsfulla inköp

Vi förväntar oss att våra leverantörer, underleverantörer och distributörer arbetar utifrån hållbara affärsmetoder och är öppna med sina utmaningar. Genom att välja leverantörer med bra hållbarhetsarbetet kan vi ha en positiv påverkan på vår leverantörskedja.

Ambition Utfall 2017 Mål 2018

Samtliga leverantörer och underleverantörer uppfyller våra hållbarhetskrav

Samtliga leverantörer har skrivit under vår leverantörs­uppförandekod

Förstärkte den lokala kapaciteten, inom leverantörsutvärderingar och revisioner på plats i region Eurasien

Utvärderingsprocessen infördes i Estland och Litauen

Manual för utvärderingar uppdaterades och implementerades

Påbörjade implementering av den uppdaterade etiska kompassen

Över 2 900 leverantörsutvärderingar

96 revisioner på plats

75 procent av utvärderade leverantörer uppfyller kraven i leverantörsuppförandekoden

25 procent färre leverantörer (utgångspunkt 2015)

Utmaningar

Telia Company förlitar sig på ett mycket stort antal leverantörer och underleverantörer, varav många verksamma i länder eller branscher med utmaningar att upprätthålla etiska affärsmetoder, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt miljöansvar. Trots arbetet med leverantörsutvärdering och att genomföra revisioner på plats, kan leverantörer och underleverantörer bryta mot Telia Company:s leverantörskrav och/eller nationella och internationella lagar, regler och konventioner.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernens uppförandekod för leverantörer, Säkerhetsdirektiv samt ”Grå Listan" (ämnen att undvika) och ”Svarta Listan" (förbjudna ämnen). Telia Companys Allmänna Villkor gäller för samtliga avtal om annat ej bestämts i annat avtal.

Utvärderingsprocessen inleds med att vi tydliggör våra förväntningar för leverantörerna, huvudsakligen genom leverantörskoden. Vi använder en riskbaserad utvärderingsprocess vilket innebär att leverantörer kategoriseras utifrån, exempelvis, den region där företaget är registrerat, vilken typ av produkt eller tjänst leverantören erbjuder och hur kritisk leverantören är för vår verksamhet. Kategoriseringen hjälper oss att utforma lämpliga åtgärder för riskhantering, såsom ytterligare utvärderingssteg (självutvärdering, informationsinhämtning och finansiell riskanalys) innan avtal skrivs och i genomförandet av revisioner på plats för att utvärdera om en leverantörs hållbarhetsarbete är tillräckligt. 

Samtliga steg i utvärderingen (inklusive riskkategorisering) genomförs i vår utvärderingsplattform. Lokala inköpsteam ansvarar för att inleda utvärderingsprocessen, ta initiativ till revisioner på plats och följa upp leverantörernas framsteg vid behov. Undantag från kraven i leverantörskoden kan godkännas om leverantören kan visa att motsvarande eller striktare krav redan efterlevs.

Process för leverantörsutvärdering

Mer information finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Revisioner på plats

Revisioner på plats utgör en möjlighet till förbättring för både Telia Company och leverantören, och är del av vår inköpsprocess.

Revisionerna:

  • Klargör och ger information om Telia Companys krav och förväntningar rörande hållbarhet, säkerhet och kvalitet
  • Adresserar avvikelser mot våra krav, där leverantörerna behöver genomföra korrigerande åtgärder
  • Stärker relationen mellan Telia Company och leverantören

Revisionerna genomförs i samtliga delar av vår leverantörskedja, av våra egna granskare eller av tredjepart.

Vi genomför revisioner i fem kategorier: säkerhet, leverantörsuppförandekod, platsbesök med granskning av specifika ämnen samt Joint Audit Cooperation (JAC).

För mer information, kontakta suppliers-audit (at) teliacompany.com. Vänligen vänd dig till Speak-Up Line om du tror eller vet att en leverantör bryter mot Telia Companys krav och riktlinjer.

Joint Audit Cooperation

Som medlem av Joint Audit Cooperation (JAC) delar vi resurser och utvecklar vårt arbete för en mer hållbar ICT-leverantörskedja.

Telia Company är medlem i Joint Audit Cooperation (JAC) , en sammanslutning av telekomoperatörer med syfte att gemensamt utvärdera och utveckla hållbarhetsarbetet hos viktiga multinationella leverantörer inom ICT-branschen.

JAC-processen består av en koordinerad revision på plats av leverantörens hållbarhetsarbete, samt utvecklingsprogram och plan för att korrigera avvikelser. Varje medlemsföretag är ansvarigt för att revidera ett antal leverantörer. Revisionsplanen görs årligen, och medlemmarna reviderar lika många leverantörer.