Vi tar ansvarsfullt företagande på allvar

Den 21 september 2017 offentliggjordes att Telia Company ska betala cirka 8 miljarder kronor i ekonomisk sanktion på grund av de fel som begicks i samband med vår etablering och vår verksamhet i Uzbekistan. Det här avslutar de utredningar som har pågått sedan 2014. Parallellt med utredningarna har vi arbetat intensivt med ett omfattande internt förbättringsarbete.

Vi förstår att rapporteringen väcker många frågor och det är självklart viktigt för oss att ingen i eller utanför Telia Company känner osäkerhet kring vad vi står för. Det har begåtts stora fel, men vi har också lärt oss mycket.

Under de senaste åren har vi förändrat vår verksamhet i grunden, med ny ledning och en helt ny så kallad regelefterlevnadsorganisation. Samtidigt har vi också satt ett nytt ramverk för att säkra ett ansvarfullt agerande och förhindra att något liknande händer igen. Vi har även lagt stor kraft på att utbilda alla våra medarbetare i frågor som bland annat rör yttrandefrihet och korruption.
Några av våra förbättringsåtgärder:

  • Ny styrelse, ny vd, nya ledningsgrupper i dotterbolagen.

  • Fullständig transparens i vårt samarbete med de granskade myndigheterna med den självklara ambitionen att få full klarhet i vad som hänt.

  • Byggt upp en ny organisationsstruktur för etik och regelefterlevnad med lokala etik- och efterlevandsansvariga i alla länder, samt en centraliserad inköpsorganisation med nytt tydligt regelverk. Arbetet präglas av centrala riktlinjer som implementeras lokalt och sedan följs upp centralt.

  • Skapat och implementerat en affärsetisk uppförandekod och uppdaterat våra riktlinjer och instruktioner som omfattar alla medarbetare, ledare och styrelseledamöter. Även alla entreprenörer och konsulter som arbetar inom vår verksamhet måste följa den. Överträdelser av vår uppförandekod, vilket också inkluderar våra policyer och instruktioner, tolereras inte, utan leder till följdverkningar som även kan innebära uppsägning.

  • Utbildat 15 000 anställda i antikorruptionsarbete och 22 000 i vår uppförandekod.

  • Lanserat en visselblåsarfunktion där anställda, kunder, partners och alla andra kan anmäla missförhållanden eller misstankar om sådana helt anonymt. Anmälningar kan göras dygnet runt, på 19 språk och är tillgänglig runt om i hela världen. Funktionen hanteras av en extern partner.

Det här är ett mörkt kapitel i vårt bolags långa historia. Vi står nu betydligt bättre rustade men är väl medvetna om att det här arbetet aldrig blir helt färdigt. Med fokus på öppenhet och tydlighet hoppas vi förtjäna våra kunders förtroende även i framtiden.