Anti-korruption

Vi är fast beslutna att bekämpa korruption i alla dess former och att göra affärer med högsta möjliga öppenhet och integritet. Vi accepterar inte korruption eller mutor i någon form.

Strategiska mål Mål 2018
  • Ett ledande anti-korruptions-program.

  • Nolltolerans mot oetiska affärsmetoder.

  • Samtliga anställda är medvetna om våra anti-korruptionskrav.

  • Samtliga anställda känner till rapporteringskanalerna för potentiella eller faktiska överträdelser.

  • Certifierade etik- och efterlevnadsansvariga i samtliga bolag i region Eurasien (ska nås slutet av 2016).

Vår utmaning

På grund av mutor och korruption är vissa av våra marknader bland de mest utmanande i världen att göra affärer på. Dessutom är telekombranschen utsatt för hög korruptionsrisk. För att hantera konsekvenserna krävs omfattande arbete med att analysera risker, undersöka potentiell förskingring och korruption, utbilda anställda och bygga en kultur där ingen ska vara rädd för att rapportera när man bevittnar potentiellt eller faktiskt korrupt beteende.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Anti-korruption.

För att säkerställa efterlevnad av lagar och etiska riktlinjer och för att hantera risken för korruption och oetiska affärsmetoder, lanserade vi 2013 vårt anti-korruptionsprogram. Programmet baseras på vårt efterlevnadsramverk och omfattar de viktigaste delarna i ett effektivt efterlevnadsprogram (effective compliance program) och lämpliga förfaranden (adequate procedures) som anges i US Sentencing Guidelines och UK Bribery Act Adequate Procedures. Vi har sedan lanseringen vidtagit kraftfulla åtgärder för att bättre förstå och förbättra kontrollen av risker och relaterade utmaningar genom att öka kunskapen inom området, införa kontrollmekanismer, förbättra processer och genomföra omfattande utbildningar. Anti-korruptionsprogrammet förvaltas av koncernens enhet för etik och efterlevnad, som ansvarar för programmets utformning och årliga plan samt uppföljning och rapportering. Lokala linjeorganisationer och koncernfunktioner ansvarar för implementeringen av programmet, med starkt stöd av nätverket för etik och efterlevnad.

Mer information, inklusive måluppfyllelse för 2016, finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Case: Utvärdering av tredjepart ger kontraktsförbud

Då telekombranschen är hårt reglerad måste operatörer ofta samverka med tillsynsmyndigheter. Det sker exempelvis vid behovet av att uppdatera lagregister – ett standardförfarande då nätverken ständigt utvecklas.

I början av 2015, då en av våra operatörer ansökte om att uppdatera sitt lagregister, föreslogs en alternativ process. Denna gång uppmanades operatören att inte bara skicka in dokumenten, utan personen vid tillsynsmyndigheten föreslog att företaget skulle anlita en särskild konsult för att förbereda de nödvändiga handlingarna och lämna in ansökan. Konsulten skulle också behöva genomföra en studie för att utvärdera vilken information som skulle uppdateras. Tillsynsmyndigheten förklarade att detta skulle göra processen mer effektiv för företaget.

Det lokala företaget agerade i enlighet med reglerna för upphandlingsprocesser och skickade en begäran om utvärdering till koncernnivå. Ett flertal kritiska punkter noterades: det fanns inga lagkrav eller officiella förfaranden för den studie som föreslagits, och det fanns en möjlig intressekonflikt mellan personen vid tillsynsmyndigheten och den föreslagna konsulten. Risken för att bryta mot koncernens policy för anti-korruption var uppenbar och utvärderingsprocessen resulterade i en rekommendation om att inte följa den föreslagna processen.