Anti-korruption

Vi är fast beslutna att bekämpa korruption i alla dess former och att göra affärer med högsta möjliga öppenhet och integritet. Vi accepterar inte korruption eller mutor i någon form.

Ambition Utfall 2017 Mål 2018

Driva ett ledande anti-korruptionsprogram

Nolltolerans mot oetiska affärsmetoder

Riktlinjer för tredjepartsutvärdering togs fram

Casebaserad utbildning i riktlinjer för tredjepartsutvärdering inom anti-korruption för etik- och efterlevnadsansvariga i region Eurasien

Sju koncern- och sex lokala etik- och efterlevnadsansvariga samt två experter på tredjepartsutvärdering certifierade

Cirka 2 500 medarbetare genomförde e-utbildning i anti-korruption

Samtliga medarbetare är medvetna om våra anti-korruptionskrav

Samtliga medarbetare känner till rapporteringskanalerna för potentiella eller faktiska överträdelser

Certifierade etik- och efterlevnadsansvariga i samtliga bolag i region Eurasien

Utmaningar

På grund av mutor och korruption är vissa av våra marknader bland de mest utmanande i världen att göra affärer på. Dessutom är telekombranschen utsatt för hög korruptionsrisk. För att hantera konsekvenserna krävs omfattande arbete med att analysera risker, undersöka potentiell förskingring och korruption, utbilda anställda och bygga en kultur där ingen ska vara rädd för att rapportera när man bevittnar potentiellt eller faktiskt korrupt beteende.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Anti-korruption.

Anti-korruptionsprogrammet är ett systematiskt sätt att implementera koncernens anti-korruptionspolicy med tillhörande instruktioner. Programmet bygger på vårt ramverk för efterlevnad och omfattar huvudprinciperna i ett effektivt efterlevnadsprogram (effective compliance program) samt lämpliga förfaranden (adequate procedures) såsom dessa är beskrivna i US Sentencing Guidelines och UK Bribery Act Adequate Procedures. Anti-korruptionsprogrammet förvaltas av koncernens enhet för etik och efterlevnad, som ansvarar för programmets utformning och årliga plan samt uppföljning och rapportering. Lokala linjeorganisationer och koncernfunktioner ansvarar för implementeringen av programmet, med starkt stöd av nätverket för etik och efterlevnad. Telia Company:s styrelse, koncernledning och chef för etik och efterlevnad är ansvariga för styrningen och arbetet som krävs för att implementera anti-korruptionsprogrammet. 

Mer information finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.