Anti-korruption

Vi är fast beslutna att bekämpa korruption i alla dess former och att göra affärer med högsta möjliga öppenhet och integritet. Vi accepterar inte korruption eller mutor i någon form.

Ambitioner Mål 2020

Affärsetiskt uppförande baserat på nolltolerans mot korruption

Medarbetare och partners som förstår och efterlever våra krav inom anti-korruption och som är trygga med att lyfta frågeställningar

Ett anti-korruptionsprogram som utformats för att effektivt upptäcka och förhindra korruption och överträdelser av anti-korruptionslagar

Uppvisa efterlevnad av kraven inom anti-korruption och säkerställa tillräcklig hantering av korruptionsrisker

Robust ramverk för effektiv rapportering, utredning och hantering av felaktigt beteende och korrupta affärsmetoder

Regelbunden utbildning inom anti-korruption för medarbetare och tredje part med arbetsuppgifter som innebär hög korruptionsrisk

Utmaningar

På grund av mutor och korruption är vissa av våra marknader bland de mest utmanande i världen att göra affärer på. Dessutom är telekombranschen utsatt för hög korruptionsrisk. För att hantera konsekvenserna krävs omfattande arbete med att analysera risker, undersöka potentiell förskingring och korruption, utbilda anställda och bygga en kultur där ingen ska vara rädd för att rapportera när man bevittnar potentiellt eller faktiskt korrupt beteende.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Anti-korruption.

Anti-korruptionsprogrammet är ett systematiskt sätt att implementera koncernens anti-korruptionspolicy med tillhörande instruktioner. Programmet bygger på vårt ramverk för efterlevnad och omfattar huvudprinciperna i ett effektivt efterlevnadsprogram (effective compliance program) samt lämpliga förfaranden (adequate procedures) såsom dessa är beskrivna i US Sentencing Guidelines och UK Bribery Act Adequate Procedures. Anti-korruptionsprogrammet förvaltas av koncernens enhet för etik och efterlevnad, som ansvarar för programmets utformning och årliga plan samt uppföljning och rapportering. Lokala linjeorganisationer och koncernfunktioner ansvarar för implementeringen av programmet, med starkt stöd av nätverket för etik och efterlevnad. Telia Company:s styrelse, koncernledning och chef för etik och efterlevnad är ansvariga för styrningen och arbetet som krävs för att implementera anti-korruptionsprogrammet. 

Mer information finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.