Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

För att skapa rätt kultur handlar vårt arbete om att främja god hälsa, identifiera och minska eller förhindra risker, och att snabbt agera på ohälsa. 

Ambition Utfall 2017 Mål 2018

En företagskultur kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet som stödjer Telia Company:s ambition att vara den bästa arbetsplatsen

Olycksfallsfrekvens1: 0,30 (0,36)

Sjukfrånvaro2: 2,4 procent (2,4)

Inga dödsolyckor (0)

OHSAS 18001-certifiering av verksamheterna i Azerbajdzjan, Danmark, Estland, Finland, Kazakstan, Litauen, Norge och Uzbekistan

Index för medarbetarengagemang3: 81 procent (80)

Olycksfallsfrekvens1 om högst 0,52

Sjukfrånvaro2 om högst 1,9 procent

Inga dödsolyckor

OHSAS 18001 infört i samtliga större bolag

Index för medarbetarengagemang3: 83 procent

1) Det totala antalet olyckor per miljon arbetstimmar. 
2) Det totala antalet frånvarotimmar på grund av sjukdom per arbetstimmar, årsmedelvärde. 

3) Index för medarbetarengagemang från den årliga medarbetarundersökningen Purple Voice. 

 

Olycksfall, sjukfrånvaro och dödsolyckor
            2017          2016 
Olycksfallsfrekvens (LTIF) sjukfrånvaro (SAR) LTIF
SAR (%) LTIF SAR (%)
Kvarvarande verksamhet 0,36 2,5 0,42 2,6
Avvecklad verksamhet 0,00 1,5 0,10 1,5
Totalt 0,30 2,4 0,36 2,4

 

Utmaningar

De största olycksfallsriskerna - trafiksäkerhet, arbete på hög höjd och elarbete – finns inom nätutbyggnad och -underhåll, arbete som huvudsakligen utförs av entreprenörer. Telia Company:s medarbetare arbetar främst i kontors- eller butiksmiljö där de största riskerna rör psykosocialt välmående och ergonomi.

Så arbetar vi

Vårt arbete handlar om att främja god hälsa, identifiera och minska eller förhindra risker, och att snabbt agera på ohälsa. Våra policyer och instruktioner omfattar säkerhetsåtgärder och krav på våra medarbetare, entreprenörer och underentreprenörer oavsett arbetsmiljö. Målet är att leverantörsuppförandekoden inkluderas i alla avtal gällande entreprenad, installation och underhåll. Vid revisioner på plats granskas entreprenörers arbete med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi har ett strukturerat arbetssätt med utgångspunkt i implementering av ledningssystemen OHSAS 18001 eller ISO 45001. Telia i Danmark, Estland, Finland, Litauen och Norge är OHSAS 18001-certifierade.

Mer information finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.