Hälsa och välbefinnande

För att skapa rätt kultur handlar vårt arbete om att främja god hälsa, identifiera och minska eller förhindra risker, och att snabbt agera på ohälsa. 

Ambitioner Mål 2022

Erbjuda en arbetsplats och arbetssätt som är fysiskt och psykosocialt säkra

Erbjuda verktyg och resurser för att möta personliga mål och skapa engagemang

Lokala bolag redo för certifiering enligt ledningssystemet ISO 45001

Alla medarbetare har regelbundna medarbetarsamtal

Sjukfrånvaro som är lägre än branschsnittet

80 procent i indexet för hälsa och välbefinnande

Implementerade processer för rapportering av leverantörers arbete inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet samt korrigerande åtgärder

 

Olycksfall, sjukfrånvaro och dödsolyckor
            2017          2016 
Olycksfallsfrekvens (LTIF) sjukfrånvaro (SAR) LTIF
SAR (%) LTIF SAR (%)
Kvarvarande verksamhet 0,36 2,5 0,42 2,6
Avvecklad verksamhet 0,00 1,5 0,10 1,5
Totalt 0,30 2,4 0,36 2,4

 

Utmaningar

De största olycksfallsriskerna - trafiksäkerhet, arbete på hög höjd och elarbete – finns inom nätutbyggnad och -underhåll, arbete som huvudsakligen utförs av entreprenörer. Telia Company:s medarbetare arbetar främst i kontors- eller butiksmiljö där de största riskerna rör psykosocialt välmående och ergonomi.

Så arbetar vi

Vårt arbete handlar om att främja god hälsa, identifiera och minska eller förhindra risker, och att snabbt agera på ohälsa. Våra policyer och instruktioner omfattar säkerhetsåtgärder och krav på våra medarbetare, entreprenörer och underentreprenörer oavsett arbetsmiljö. Målet är att leverantörsuppförandekoden inkluderas i alla avtal gällande entreprenad, installation och underhåll. Vid revisioner på plats granskas entreprenörers arbete med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi har ett strukturerat arbetssätt med utgångspunkt i implementering av ledningssystemen OHSAS 18001 eller ISO 45001. Telia i Danmark, Estland, Finland, Litauen och Norge är OHSAS 18001-certifierade.

Mer information finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.