Kundintegritet

Enorma mängder data skapas när våra kunder använder tjänster och våra nät. Kundintegritet blir allt viktigare i och med ökande förväntningar från kunder och skärpt lagstiftning.

Strategiska mål Mål 2018
  • Respektera och skydda våra kunders integritet.

  • Vi ses som trovärdiga och aktiva i att hantera personlig data på kundens villkor.

  • ”Privacy by design” är implementerat i alla relevanta projektprocesser.

  • Samtliga medarbetare är medvetna om integritetskraven för sin tjänst.

  • Tydlig, lättförståelig och lättillgänglig information till kunden hur personlig data hanteras.

Vår utmaning

Att skapa och upprätthålla ett helt säkert integritetsskydd i en allt mer sofistikerad it-miljö där tekniken och hotbilden ständigt förändras är en utmaning. Enorma mängder data skapas när våra kunder använder tjänster och våra nät. Nya sätt att koppla upp sig och datatunga affärsmodeller försvårar för den enskilde att ha kontroll över hur deras data samlas in och används. Kundintegritet blir allt viktigare i och med ökande förväntningar från kunder och skärpt lagstiftning.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Kundintegritet och Koncernpolicy – Säkerhet.

Vi bedömer ständigt risker, ökar medvetenheten bland medarbetare och leverantörer, inkluderar integritetskontroller i relevanta processer och integrerar integritetsskydd i vår it-infrastruktur. Koncernpolicyerna rörande Kundintegritet och Säkerhet definierar principer för bland annat insamling, bearbetning och lagring av persondata, kunders rättigheter samt åtgärder för att säkerställa konfidentialiteten och integriteten av kunders persondata.

För oss är ”privacy by design” – att ta hänsyn till integritetsaspekter på tidigast möjliga stadium – en av nyckelprinciperna i arbetet med att säkra kundintegritet. Vi använder därför en metod för att bedöma risker, efterlevnad och påverkan på kundernas integritet i projektprocessen.

Mer information, inklusive måluppfyllelse för 2016, finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Case: Security Health Check

”Security Health Check” lanserades som koncept för att hjälpa bolagen att identifiera luckor i säkerhetsarbetet kopplat till att skydda information såsom kunders persondata, och att definiera förändringar i arbetssätt, processer och den teknik som används. Under 2015 genomfördes detta i alla Telia Companys majoritetsägda bolag, och lokala handlingsplaner beslutades.

Security Health Check är en gemensam satsning från teknik- och säkerhetsfunktionerna med syftet att utbyta goda exempel och lära sig mer om det lokala bolaget för att hitta de mest lämpliga lösningarna på identifierade problem. Arbetssättet är pragmatiskt och involverande: medarbetarna uppmuntrades att öppet ta upp säkerhetsfrågor som bekymrade dem, diskutera förslag till förbättringar och se hur andra funktioner i koncernen hade löst liknande problem. Som ett resultat av det öppna samarbetet har det skapats en dialog där medarbetare på alla nivåer kan dela med sig av sina erfarenheter.