Mänskliga rättigheter

Vårt mål är att förstå och visa vår påverkan, risker och möjligheter kopplade till mänskliga rättigheter. Ambitionen är att ständigt förbättra oss över tid och att betraktas som branschledande inom mänskliga rättigheter.

Utmaningar

Utmaningar kopplade till mänskliga rättigheter såsom kundintegritet, yttrandefrihet och övervakningsintegritet kan utgöra en risk för användare av telekommunikationstjänster. Vi köper varor och tjänster från tiotusentals lokala och internationella leverantörer och måste hantera leverantörsspecifika utmaningar såsom barn- och tvångsarbete, arbetsvillkor och grundläggande hälsa och säkerhet i leverantörers verksamhet.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Mänskliga rättigheter.

We are committed to a number of international guidelines on human rights, such as the UN Guiding Principles on Business and Human RightsGlobal Compact principlesChildren’s Rights & Business Principles and the Global Network Initiative (GNI) principles on freedom of expression and privacy. Specific commitments are further laid out in our Code of Responsible Business Conduct and in specific group policies on e.g. customer privacy, freedom of expression and surveillance privacy, and people. Human rights requirements on suppliers are covered in the Supplier code of conduct.

Vi har åtagit oss att följa ett antal internationella riktlinjer som rör mänskliga rättigheter, såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Global Compact-principerna, Barnrättsprinciperna för företag samt Global Network Initiatives (GNI) principer rörande yttrandefrihet och integritet. Specifika åtaganden är vidare uttryckta i vår Affärsetiska uppförandekod och i specifika koncernpolicyer för t.ex. kundintegritet, yttrandefrihet och övervakningsintegritet samt medarbetare. Krav på leverantörer rörande mänskliga rättigheter återfinns i Leverantörsuppförandekoden.

Arbetet med mänskliga rättigheter koordineras av en tvärfunktionell arbetsgrupp som ansvarar för policyutveckling, delat lärande, analys och affärsintegrering. Framsteg och risker rapporteras regelbundet till koncernledningen och styrelsen.

Konsekvensbedömningar rörande mänskliga rättigheter

Vi genomför utvärderingar (due diligence) och även mer djupgående konsekvensbedömningar rörande mänskliga rättigheter (human rights impact assessments, HRIA) för att bättre förstå lokal och koncernövergripande påverkan, risker och möjligheter. Vi har publicerat HRIA-rapporter baserade på bedömningar av vår verksamhet, genomförda av den oberoende frivilligorganisationen BSR, på åtta av våra marknader. Rapporterna innehåller slutsatser och rekommendationer och finns tillgängliga på engelska.

Mer information finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Klagomålsmekanism - Speak-Up Line

Telia Company strävar efter att erbjuda mekanismer för klagomål (grievance), där intressenter kan lyfta problem utan rädsla för repressalier. Visselblåsarverktyget Speak-Up Line möjliggör för anställda och andra att anonymt rapportera överträdelser rörande bokföring, rapportering och interna kontroller, lagar och regler samt Telia Company:s Affärsetiska uppförandekod eller andra styrdokument.

Telia Company har en koncernövergripande standard för att genomföra interna utredningar. De vägledande principerna är att utredningar ska genomföras så att:

  • Objektivitet säkerställs
  • De snabbt kan säkerställa fakta med minimal inverkan på verksamheten eller de berördas privatliv
  • Konfidentialitet och skydd mot repressalier repekteras fullt ut