Miljöansvar

Telia Company erbjuder tjänster som möjliggör en miljömässigt hållbar ekonomi. Maskin-till-maskin-lösningar, distansmöten, molntjänster, e-hälsa och andra lösningar bidrar positivt.

Strategiska mål

Mål 2018

  • Minimera negativ och maximera positiv miljöpåverkan genom värdekedjan.

  • Större bolag i region Europa ska vara redo för ISO 14001-certifiering (vid slutet av 2017).

  • Återköpsprogram för mobilenheter implementerade i region Europa (vid slutet av 2017).

  • 10 procent lägre energiförbrukning per abonnemangsekvivalent.1

  • 33 procent lägre CO2-utsläpp per abonnemangsekvivalent.

Abonnemangsekvivalent baseras på energiförbrukning hos olika abonnemang – från M2M-abonnemang med mycket låg förbrukning, till 4G-abonnemang eller ip-tv med hög förbrukning. Målen baseras på total energiförbrukning och scope 1 + 2-utsläpp.

Vår utmaning

ICT-branschen tillhandahåller många av de nödvändiga verktygen för att lösa globala utmaningar kopplade till klimatförändringar, resurs- och energibrist samt cirkulär ekonomi.

Telia Companys negativa miljöpåverkan uppstår i produktionen av konsument- och nätverksutrustning, från konstruktion, underhåll och drift av näten, samt från avfall. Vi måste fortsätta frånkoppla den enorma ökningen av datavolym i våra nätverk och utrullningen av ny teknik från negativ miljöpåverkan. Våra kunder förväntar sig att vi är proaktiva i vårt arbete och erbjuder lösningar så kunderna kan minska sin egen miljöpåverkan.

Hur vi arbetar

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Miljö.

Energi, utsläpp av växthusgaser och elektroniskt avfall förblir de viktigaste miljöutmaningarna att hantera i vår egen verksamhet och i värdekedjan. Vi arbetar mot ISO 14001-certifiering på samtliga marknader, vilket inte bara hjälper oss minska vår miljöpåverkan utan även våra kostnader för energi och avfallshantering.

Vi erbjuder återköpsprogram av mobilenheter, där enheterna antingen säljs till en miljöcertifierad partner för återvinning eller för att rensas och lagas för vidare användning. Detta säkerställer maximal livstid och användning av enheten.

Runt hälften av den elektricitet vi köper är förnyelsebar, antingen genom ”gröna kontrakt” eller genom köp av ursprungsgarantier (’Renewable Energy Certificates’). Genom detta minskar vi våra växthusgasutsläpp med över 50 000 ton årligen.

Mer information, inklusive måluppfyllelse för 2016, finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

GeSI:s SMARTer2030-rapport (smarter2030.gesi.org) som släpptes inför COP21 i Paris belyser att ICT-lösningar har potentialen att 2030 begränsa de globala växthusgasutsläppen till 2015 års nivå trots bibehållen ekonomisk tillväxt. Stora resurseffektiviseringsvinster genom ICT finns inom bland annat jordbruks-, transport- och energisektorerna. Enligt rapporten har ICT-branschen en potential att minska utsläppen av växthusgaser med nära tio gånger branschens egna utsläpp.