Miljöansvar

Digitalisering är avgörande för att kunna hantera globala miljöutmaningar kopplade till klimatförändring, naturresurs- och energibrist samt omställningen till cirkulär ekonomi. Våra lösningar inom bland annat Internet of Things, fjärrmöten och molntjänster bidrar positivt till att lösa utmaningarna.

Ambitioner Mål 2022

Ett strukturerat och vetenskapsbaserat arbetssätt för att bedöma och hantera vår verksamhets negativa miljöpåverkan

Proaktivt kommunicera miljönyttan av våra produkter och tjänster

Lokala bolag redo för certifiering enligt miljöledningssystem ISO 14001 eller motsvarande

5 procent lägre energiförbrukning per abonnemangsekvivalent

5 procent lägre CO2e-utsläpp per abonnemangsekvivalent

Implementerade processer för återköp av mobila enheter och för återanvändning eller återförsäljning av nätverksutrustning

Delta aktivt i forskning och den allmänna debatten kring digitaliseringens positiva miljöpåverkan

Abonnemangsekvivalent baseras på energiförbrukning för olika abonnemang. Målen baseras på total energiförbrukning och scope 1 + 2-utsläpp. Utgångspunkt 2015. Siffrorna omfattar ej energiförbrukning och hänförliga utsläpp från region Eurasien och Telia Carrier.

Energiförbrukning inom organisationen
Direkt energiförbrukning, GWh 2017 2016 2015
Kvarvarande verksamhet 29 30 31 
Avvecklad verksamhet 79 104 161 
Direkt energiförbrukning, totalt 108  134 192 

 

Direkta och indirekta växthusgas­utsläpp
Växthusgasutsläpp kton CO²e 2017 2016 2015
Direkta utsläpp (scope 1)      
Kvarvarande verksamhet 7 8
Avvecklad verksamhet 19 25 40
Direkta utsläpp, totalt 26 33 48
       
Indirekta utsläpp (scope 2)      
Kvarvarande verksamhet 75 78 122
Avvecklad verksamhet 168 176 167
Indirekta utsläpp, totalt 243 254 289
Direkta och indirekta utsläpp, totalt 269 287 337

 

Övriga indirekta växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläpp, kton CO²e

2017 2016 2015
Kvarvarande verksamhet 6 7 9
Avvecklad verksamhet 3 2 3
Övriga indirekta utsläpp från tjänsteresor, totalt 9 12 

 

Utmaningar

Telia Companys negativa miljöpåverkan uppstår i produktionen av konsument- och nätverksutrustning, från konstruktion, underhåll och drift av näten, samt från avfall. Vi måste fortsätta frånkoppla den enorma ökningen av datavolym i våra nätverk och utrullningen av ny teknik från negativ miljöpåverkan. Våra kunder förväntar sig att vi är proaktiva i vårt arbete och erbjuder lösningar så kunderna kan minska sin egen miljöpåverkan.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Miljö.

Energi, utsläpp av växthusgaser och elektroniskt avfall förblir de viktigaste miljöutmaningarna att hantera i vår egen verksamhet och i värdekedjan. Vi arbetar mot ISO 14001-certifiering på samtliga marknader. Telia i Estland, Finland, Litauen och Sverige är helt eller delvis ISO 14001-certifierade. Telia i Norge är certifierat enligt den nationella standarden ”Miljøfyrtårn”.

För att minska våra växthusgasutsläpp köper vi el från förnybara källor, antingen genom ”gröna avtal” eller genom att köpa ursprungsgarantier. I de fall vi hyr lokaler eller utrymme försöker vi påverka hyresvärden att välja förnybar el. Vi uppskattar att utsläppsminskningarna från förnybar el motsvarar utsläppen från 30 000 bilar om året2.

Återköps- eller återtagsprogram förlänger användningstiden på mobilenheter som ofta är i gott, fullt fungerande skick. Vi har återköpsprogram på samtliga nordiska och baltiska marknader. Enheterna säljs till lokala partners där de antingen rensas på data och säljs vidare, eller skickas till återvinning. Återvinningspartners på samtliga marknader utom Danmark är ISO 14001-certifierade.

Mer information finns i vår Års- och hållbarhetsredovisningen, sidorna 55-56

87 percent renewable electricity consumed in the Nordics and Baltics in 2017. Using the Nord Pool residual mix factor, this represents an emissions abatement of 148,000 tons CO2e (market based, scope 2).

Uppkoppling och digitalisering bra för miljön

I januari 2018 publicerade forskare från Ericsson och Telia Company den senaste forskningsrapporten från ett långt forskningprojekt rörande ICT:s miljöpåverkan. Rapporten visar att ur ett globalt perspektiv leder ökande datavolymer inte till ökad energiförbrukning. Branschens totala energiförbrukning steg från 2010 till 2015, men denna ökning berodde främst på den stora ökningen av antalet uppkopplade människor och saker.

Läs mer i denna artikel