Miljöansvar

Digitalisering är avgörande för att kunna hantera globala miljöutmaningar kopplade till klimatförändring, naturresurs- och energibrist samt omställningen till cirkulär ekonomi. Våra lösningar inom bland annat Internet of Things, fjärrmöten och molntjänster bidrar positivt till att lösa utmaningarna.

Ambition Mål 2018
  • Minimera negativ och maximera positiv miljöpåverkan genom värdekedjan
  • Samtliga större verksamheter på hemmamarknader ska vara redo för ISO 14001-certifiering
  • Återköpsprogram för mobil­enheter ska vara införda på hemma­marknader
  • Tio procent lägre energiförbrukning per abonnemangsekvivalent1
  • 33 procent lägre CO²e-utsläpp per abonnemangsekvivalent

Abonnemangsekvivalent baseras på energiförbrukning för olika abonnemang. Målen baseras på total energiförbrukning och scope 1 + 2-utsläpp. Utgångspunkt 2015. Siffrorna omfattar ej energiförbrukning och hänförliga utsläpp från region Eurasien och Telia Carrier.

Utmaningar

Telia Companys negativa miljöpåverkan uppstår i produktionen av konsument- och nätverksutrustning, från konstruktion, underhåll och drift av näten, samt från avfall. Vi måste fortsätta frånkoppla den enorma ökningen av datavolym i våra nätverk och utrullningen av ny teknik från negativ miljöpåverkan. Våra kunder förväntar sig att vi är proaktiva i vårt arbete och erbjuder lösningar så kunderna kan minska sin egen miljöpåverkan.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Miljö.

Energi, utsläpp av växthusgaser och elektroniskt avfall förblir de viktigaste miljöutmaningarna att hantera i vår egen verksamhet och i värdekedjan. Vi arbetar mot ISO 14001-certifiering på samtliga marknader. Telia i Estland, Finland, Litauen och Sverige är helt eller delvis ISO 14001-certifierade. Telia i Norge är certifierat enligt den nationella standarden ”Miljøfyrtårn”.

För att minska våra växthusgasutsläpp köper vi el från förnybara källor, antingen genom ”gröna avtal” eller genom att köpa ursprungsgarantier. I de fall vi hyr lokaler eller utrymme försöker vi påverka hyresvärden att välja förnybar el. Vi uppskattar att utsläppsminskningarna från förnybar el motsvarar utsläppen från 30 000 bilar om året2.

Återköps- eller återtagsprogram förlänger användningstiden på mobilenheter som ofta är i gott, fullt fungerande skick. Vi har återköpsprogram på samtliga nordiska och baltiska marknader. Enheterna säljs till lokala partners där de antingen rensas på data och säljs vidare, eller skickas till återvinning. Återvinningspartners på samtliga marknader utom Danmark är ISO 14001-certifierade.

Mer information finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

87 percent renewable electricity consumed in the Nordics and Baltics in 2017. Using the Nord Pool residual mix factor, this represents an emissions abatement of 148,000 tons CO2e (market based, scope 2).

Uppkoppling och digitalisering bra för miljön

<p>I januari 2018 publicerade forskare från Ericsson och Telia Company den senaste forskningsrapporten från ett långt forskningprojekt rörande ICT:s miljöpåverkan. Rapporten visar att ur ett globalt perspektiv leder ökande datavolymer inte till ökad energiförbrukning. Branschens totala energiförbrukning steg från 2010 till 2015, men denna ökning berodde främst på den stora ökningen av antalet uppkopplade människor och saker.</p> <p>Läs mer i <a href="http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1177210&amp;dswid=8155" target="_blank">denna artikel</a></p>