Miljöansvar

Digitalisering är avgörande för att kunna hantera globala miljöutmaningar kopplade till klimatförändring, naturresurs- och energibrist samt omställningen till cirkulär ekonomi. Våra lösningar inom bland annat Internet of Things, fjärrmöten och molntjänster bidrar positivt till att lösa utmaningarna. De huvudsakliga negativa miljöpåverkan uppstår i värdekedjan, särskilt från tillverkning och användning av nätverksutrustning och konsumenthårdvara.

Djärva miljömål

All vetenskap pekar mot att klimatförändringarna och överkonsumtion kommer att ha extremt negativa konsekvenser på planeten om inte vi – stater, företag och individer – samlas för en aldrig tidigare skådad ansträngning. Vi har tagit ställning genom att stärka arbetet med att minska vår negativa miljöpåverkan.

2019 lanserade Telia Company två djärva miljömål i syftet att bli världens grönaste operatör: 2030 ska vi vara CO2-neutrala och inte skapa något avfall, inte bara i vår egen verksamhet utan genom hela värdekedjan.

Att nå målen för vår egen verksamhet kräver breda insatser. Vissa är redan på plats, som att använda över 90% förnybar elektricitet. När det handlar om att minska kunders påverkan så ligger fokus på områden där vi kan ha störst påverkan och som ligger i linje med den övergripande affärsstrategin. Genom digitalisering har Telia Company enorm potential att skapa miljönytta genom att tillhandahålla kunder gröna lösningar som hjälper till att spara pengar samtidigt som de minskar utsläpp och ökar resurseffektivitet. Vi arbetar med att ta fram vetenskapsbaserade mål (science based targets) utifrån ambitionen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°.

Vi kommer också att öka våra krav och förväntningar på leverantörer och tredjeparter. 2019 läggs CO2 till som urvalskriterium vid kontraktering. 2022 ska leverantörer ha en plan för att skapa klimatneutrala värdekedjor till 2030. Detta kräver givetvis att vi arbetar nära våra tusentals leverantörer och tredjeparter för att säkerställa att miljöpåverkan blir en viktig del av deras verksamhet.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Miljö.

Hållbar energianvändning, växthusgaser och avfall, särskilt elektroniskt avfall, är de viktigaste miljöutmaningarna att hantera i vår egen verksamhet och i värdekedjan. Vi arbetar mot ISO 14001-certifiering på samtliga marknader. Telia i Estland, Finland, Litauen och Sverige är helt eller delvis ISO 14001-certifierade. Telia i Norge är certifierat enligt den nationella standarden ”Miljøfyrtårn”.

För att minska våra växthusgasutsläpp köper vi el från förnybara källor, antingen genom ”gröna avtal” eller genom att köpa ursprungsgarantier. I de fall vi hyr lokaler eller utrymme försöker vi påverka hyresvärden att välja förnybar el.

Återköps- eller återtagsprogram förlänger användningstiden på mobilenheter som ofta är i gott, fullt fungerande skick. Vi har återköpsprogram på samtliga nordiska och baltiska marknader. Enheterna säljs till lokala partners där de antingen rensas på data och säljs vidare, eller skickas till återvinning.

Mer information finns i Års- och hållbarhetsredovisningen, sidorna 55-56

 

Energiförbrukning inom organisationen
Direkt energiförbrukning (scope 1), GWh 2018
2017 2016
Kvarvarande verksamhet 27 29 30
Avvecklad verksamhet 56 79 104
Direkt energiförbrukning, totalt 83
108  134
       
Indirekt energiförbrukning (scope 2), GWh 2018
2017
2016
Kvarvarande verksamhet 1118 1063 1037
Avvecklad verksamhet 297 375 401
Direkt energiförbrukning, totalt 1415 1438 1438

 

Direkta och indirekta växthusgas­utsläpp
Växthusgasutsläpp kton CO²e 2018
2017 2016
Direkta utsläpp (scope 1)      
Kvarvarande verksamhet 7 7 8
Avvecklad verksamhet 13 19 25
Direkta utsläpp, totalt 20
26 33
       
Indirekta utsläpp (scope 2)      
Kvarvarande verksamhet 57 75 78
Avvecklad verksamhet 138 168 176
Indirekta utsläpp, totalt 195
243 254
Direkta och indirekta utsläpp, totalt 215
269 287

 

Övriga indirekta växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläpp, kton CO²e

2018
2017 2016
Kvarvarande verksamhet 7 6 7
Avvecklad verksamhet 2 3 2
Övriga indirekta utsläpp från tjänsteresor, totalt 9
9

 

 

Uppkoppling och digitalisering bra för miljön

I januari 2018 publicerade forskare från Ericsson och Telia Company den senaste forskningsrapporten från ett långt forskningprojekt rörande ICT:s miljöpåverkan. Rapporten visar att ur ett globalt perspektiv leder ökande datavolymer inte till ökad energiförbrukning. Branschens totala energiförbrukning steg från 2010 till 2015, men denna ökning berodde främst på den stora ökningen av antalet uppkopplade människor och saker.

Läs mer i denna artikel