Miljö

Digitalisering är avgörande för att kunna hantera globala miljöutmaningar kopplade till klimatförändring, naturresurs- och energibrist samt omställningen till cirkulär ekonomi. Telia Company är på en resa mot noll CO2 och noll avfall till 2030.

Ambitioner Mål 2022

Noll CO2-utsläpp i värdekedjan och noll avfall från vår egen verksamhet år 2030, genom fullt medarbetarengagemang

Ett strukturerat och vetenskapsbaserat arbetssätt för att bedöma och hantera vår verksamhets negativa miljöpåverkan

Miljöledningssystem infört i alla verksamheter1

Bedömning av miljöpåverkan integrerat i projektplanering och investeringsbeslut

Klimatneutralitet inom vår egen verksamhet (energiförbrukning och tjänsteresor)

100 procent förnybar elförbrukning (2020)

5 procent lägre energiförbrukning per abonnemangsekvivalent

Samverka med alla leverantörer så att dessa under 2022 har en plan för att nå noll CO2-utsläpp, inklusive deras underleverantörer

Betydande ökning av återanvändning av kund- och nätverksutrustning

Omfattande gröna erbjudanden på samtliga marknader

1) ISO 14001 eller ISO 50001.

Djärva miljömål

All vetenskap pekar mot att klimatförändringarna och överkonsumtion kommer att ha extremt negativa konsekvenser på planeten om inte vi – stater, företag och individer – samlas för en aldrig tidigare skådad ansträngning. Vi har tagit ställning genom att stärka arbetet med att minska vår negativa miljöpåverkan.

2019 lanserade Telia Company två djärva miljömål i syftet att bli världens grönaste operatör: 2030 ska vi vara CO2-neutrala och inte skapa något avfall, inte bara i vår egen verksamhet utan genom hela värdekedjan.

Att nå målen för vår egen verksamhet kräver breda insatser. Vissa är redan på plats, som att använda över 90% förnybar elektricitet. När det handlar om att minska kunders påverkan så ligger fokus på områden där vi kan ha störst påverkan och som ligger i linje med den övergripande affärsstrategin. Genom digitalisering har Telia Company enorm potential att skapa miljönytta genom att tillhandahålla kunder gröna lösningar som hjälper till att spara pengar samtidigt som de minskar utsläpp och ökar resurseffektivitet. Under 2020 sätter vi vetenskapligt baserade mål omfattande vår egen samt leverantörers verksamheter (scope 1-3) utifrån ambitionen att begränsa global uppvärmning till 1,5°.

Vi kommer också att öka våra krav och förväntningar på leverantörer och tredjeparter. 2019 läggs CO2 till som urvalskriterium vid kontraktering. 2022 ska leverantörer ha en plan för att skapa klimatneutrala värdekedjor till 2030. Detta kräver givetvis att vi arbetar nära våra tusentals leverantörer och tredjeparter för att säkerställa att miljöpåverkan blir en viktig del av deras verksamhet.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Miljö.

Hållbar energianvändning, växthusgaser och avfall, särskilt elektroniskt avfall, är de viktigaste miljöutmaningarna att hantera i vår egen verksamhet och i värdekedjan. Vi arbetar mot ISO 14001-certifiering på samtliga marknader. Telia i Estland, Finland, Litauen och Sverige är helt eller delvis ISO 14001-certifierade. Telia i Norge är certifierat enligt den nationella standarden ”Miljøfyrtårn”.

För att minska våra växthusgasutsläpp köper vi el från förnybara källor, antingen genom ”gröna avtal” eller genom att köpa ursprungsgarantier. I de fall vi hyr lokaler eller utrymme försöker vi påverka hyresvärden att välja förnybar el. Från och med 2020 använder vi 100 procent förnybar el i vår verksamhet.

Återköps- eller återtagsprogram förlänger användningstiden på mobilenheter som ofta är i gott, fullt fungerande skick. Vi har återköpsprogram på samtliga nordiska och baltiska marknader. Enheterna säljs till lokala partners där de antingen rensas på data och säljs vidare, eller skickas till återvinning.

Mer information finns i Års- och hållbarhetsredovisningen. 

 

Energiförbrukning inom organisationen
Direkt energiförbrukning (scope 1), GWh 2019 2018
2017
Kvarvarande verksamhet 28 27 29
Avvecklad verksamhet 2 56 79
Direkt energiförbrukning, totalt 30 83
108 
       
Indirekt energiförbrukning (scope 2), GWh 2019 2018
2017
Kvarvarande verksamhet 1144 1118 1063
Avvecklad verksamhet 20 297 375
Direkt energiförbrukning, totalt 1164 1415 1438

 

Direkta och indirekta växthusgas­utsläpp
Växthusgasutsläpp kton CO2e 2019 2018
2017
Direkta utsläpp (scope 1)      
Kvarvarande verksamhet 7 7 7
Avvecklad verksamhet 0 13 19
Direkta utsläpp, totalt 7 20
26
       
Indirekta utsläpp (scope 2)      
Kvarvarande verksamhet 38 57 75
Avvecklad verksamhet 10 138 168
Indirekta utsläpp, totalt 48 195
243

 

Övriga indirekta växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläpp (scope 3), kton CO2e

2018
Köpta varor och tjänster (kategori 1) 688
Kapitalvaror (kategori 2) 140
Användninga av sålda produkter; nedströms leasade tillgångar (kategorier 11, 13)  198
Övriga väsentliga kategorier, summa 102
Övriga indirekta utsläpp, totalt  1128

 

 

Uppkoppling och digitalisering bra för miljön

DIGITALISERINGENS POTENTIAL ATT BIDRA TILL UTSLÄPPSMINSKNINGAR

Ett ökande antal forskningsstudier och verkliga fall bekräftar att IKT-lösningar som sakernas internet (IoT), moln- och dataanalystjänster bidra betydligt till minskade växthusgasutsläpp inom andra branscher. En global GSMA-studie visar att mobilbranschen kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med upp till tio gånger sina egna utsläpp, genom en kombination av IoT-tjänster och beteendeförändringar. Rapporten Exponential Climate Action Roadmap, som släpptes i september och som utvecklats med hjälp av forskningsdata från Ericsson, Kungliga Tekniska Högskolan och Telia Company betonar digitaliseringens roll i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.

Läs mer i denna artikel