Yttrandefrihet

Telekommunikation ger människor möjlighet att utbyta idéer och tillgång till information som främjar öppenhet och transparens. Det är vår skyldighet att respektera våra kunders och användares yttrandefrihet och integritet.

Strategiska mål Mål 2018
  • Möjliggöra, respektera och stödja yttrandefrihet och integritet.

  • Vi ses som ledande inom mänskliga rättigheter i ICT-branschen.

  • Samtliga våra marknader omfattas av redovisning rörande antal myndighetsförfrågningar.

  • Samtliga våra marknader omfattas av redovisning rörande information om lokal lagstiftning.

  • Samtliga stängda icke-konventionella förfrågningar har utmanats

  • Bidra aktivt till ID:s arbete, och dess samarbete med GNI.

Vår utmaning

Frågor som rör yttrandefrihet och integritet utgör en stor risk för användare av telekommunikationstjänster världen över. Riskerna för användarna omfattar massövervakning, nedstängning av nät, positionering av mobilenheter samt blockering eller begränsning av åtkomst av visst innehåll. Stater definierar omfattningen av kommunikationsövervakning och begränsningar i det fria informationsflödet genom lagstiftning och myndighetsbeslut. Vi ser framför oss att vårt arbete kommer att bli allt viktigare när lagstiftare söker nya metoder för övervakning i arbetet mot brottslighet och terrorism.

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Yttrandefrihet inom telekommunikation, Vägledande principerna för Telecommunications Industry Dialogue on Freedom of Expression and Privacy samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vår skyldighet att respektera och främja mänskliga rättigheter utgår ifrån riskerna för våra kunder. Vårt mål är att begränsa potentiell skada på individer genom att aktivt vidta åtgärder för att stödja våra kunders rättigheter när vi anser att dessa riskeras.

Koncernpolicyn beskriver våra åtaganden när det gäller förfrågningar eller krav med potentiellt allvarliga konsekvenser för yttrandefrihet inom telekommunikation (’icke-konventionella förfrågningar’). En koncerninstruktion beskriver konkreta steg gällande bedömningar och eskalering som skall genomföras varje gång ett lokalt bolag mottar en förfrågan eller krav med potentiellt allvarlig påverkan. Vägledning ges i ett formulär för bedömningar och eskalering.

Vi redovisar också information om myndighetsförfrågningar två gånger per år i en ’Law Enforcement Disclosure Report’. Denna rapport innehåller statistik över förfrågningar från polis och andra myndigheter (’transparensrapportering’), länkar till nationella lagar som ger myndigheter direkt tillgång till information om våra kunder och deras kommunikation utan att behöva begära information från Telia Company samt ytterligare information om ’icke-konventionella förfrågningar’.

Mer information, inklusive måluppfyllelse för 2015, finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Industry Dialogue och GNI

Industry Dialogue (ID), som består av åtta internationella telekombolag, främjar opinionsbildning för yttrandefrihet och integritet inom telekombranschen.

Vårt aktiva deltagande stimulerar gemensamt lärande om hur man bäst respekterar yttrandefrihet och integritet. En beskrivning av ID:s verksamhet under året finns tillgänglig på www.telecomindustrydialogue.org. Telia Company’s implementation of the Industry Dialogue’s Guiding Principles beskriver vårt arbete med att implementera Industry Dialogue-principerna. Vår redovisning av nationell lagstiftning som rör yttrandefrihet och integritet inom telekommunikation sker genom att bidra till ID:s databas för sådan lagstiftning.

ID har ett formellt samarbete med intressentorganisationen Global Network Initiative (GNI). Samarbetet syftar till att mer effektivt främja yttrandefrihet och integritet inom ICT-branschen. I januari 2016 kom ID och GNI överens om ett samgående, som kommer att slutföras i mars 2017.