Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

TeliaSonera ska säkerställa medarbetares och leverantörers hälsa, säkerhet och välbefinnande. Vi anser att alla olyckor, tillbud, skador, arbetsrelaterade sjukdomar och osäkra förhållanden är onödiga och kan förebyggas.

Strategiska mål Mål 2018
  • En företagskultur runt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet som stödjer TeliaSoneras ambition att vara den bästa arbetsplatsen.

  • Olycksfallsfrekvens om högst 0,52.

  • Sjukfrånvaro om högst 1,9 procent.

  • Inga dödsolyckor.

  • OHSAS 18001-certifiering av samtliga större verksamheter (ska nås vid slutet av 2016).

  • Index för medarbetarengagemang: 83 procent.

Vår utmaning

Majoriteten av våra medarbetare arbetar i en lågriskmiljö såsom kontor eller call center. På sådana arbetsplatser är hanteringen av psykosociala och ergonomiska frågor en del av vårt arbete med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (AHS)

Så arbetar vi

Vårt arbete styrs av Koncernpolicy – Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och Koncernpolicy – People.

Vårt arbete utgår ifrån att främja god hälsa, identifiera och minska eller förhindra risker och att snabbt agera på ohälsa i hela verksamheten. Varje medarbetare måste vara medveten om våra säkerhetsrutiner och följa dem på arbetsplatsen. Det inkluderar att fullfölja utbildningar, ta del av kommunikation och riktlinjer samt säkerställa att rutiner följs. Vi arbetar med att skapa en arbetsplats som stödjer mångfald, och har nolltolerans mot diskriminering och mobbning.

Genom att samverka med lokala entreprenörer kring utbildning, granskning och kapacitetsbyggande kan vi bidra till bättre hälsa och säkerhet på våra marknader. Detta är särskilt viktigt i länder där det finns stora brister när det gäller kunskap, förståelse och resurser inom området.

Mer information, inklusive måluppfyllelse för 2016, finns i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Mångfald

Mångfald inom bakgrund, erfarenheter och perspektiv stödjer vår konkurrenskraft och vår resa mot att bli nya generationens telekombolag.

Mångfald är en viktig del i vår resa mot att bli nya generationens telekombolag, och som stor arbetsgivare kan vi göra skillnad. Våra anställda har olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv och vi ser mångfald inom etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder, fysisk förmåga, familjestatus och tro som en tillgång. Mångfald inom åsikter och tankar hjälper oss skapa en dynamisk arbetsmiljö och –kultur och lyfter fram nya idéer och sätt att lösa våra kunders utmaningar. Detta leder till mer nöjda kunder och ytterst bättre avkastning till våra ägare. Mångfald sträcker sig över hela vår verksamhet – rekrytering, kompetensutveckling, tillsättning av tjänster, styrelseutnämningar, coachning samt möjligheten till flexibelt arbete.