Hållbarhet i Telia cOMPANY

Telekommunikation är en central del i många människors liv och en viktig faktor i samhällsutvecklingen. Telia Company har ett ansvar utöver att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster.

Vi måste arbeta på ett ansvarsfullt sätt i hela verksamheten. Dessutom ska vi utnyttja kärnverksamheten för att skapa ekonomiskt, samhälls- och miljömässigt värde för oss och för samhällena där vi verka.

Vårt hållbarhetsarbete

Our approach

All In och Ansvarsfullt företagande stödjer varandra och utgör en viktig del av Telia Companys strategi och dagliga verksamhet. Vi strävar efter att ta fullt ansvar och vara transparenta mot våra intressenter, och kommunicera såväl kring våra framsteg som områden där vi inte lever upp till de förväntningar som finns på oss.

All In Ansvarsfulla affärer

Koppla upp det ouppkopplade

Utbildning för alla

Ett hälsosamt och säkert samhälle

Digitalt entreprenörskap och innovation

Anti-korruption

Yttrandefrihet

Kundintegritet

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Ansvarsfulla affärer inom inköp

Miljöansvar

Intern rapportering och Speak-Up Line

Speak-Up Line är vår webbportal för visselblåsning. Här kan du anonymt rapportera kränkning av mänskliga rättigheter, överträdelse mot vår uppförandekod eller annat felaktigt beteende.