Investerare

Investor Relations förser kapitalmarknaden med en öppen, pålitlig och korrekt information avseende Telia Companys aktiviteter, aktier, finansiella utveckling och investerarhändelser.

Telia Company-koncernen

MSEK, förutom uppgifter per aktie 2016* 2015* 2014
Nettoomsättning 84 178 86 498 101 060
EBITDA före engångsposter 25 836 25 281 35 223
Marginal (%) 30,7 29,2 34,9
Intäkter från intressebolag 2 695 3 295 4 593
Rörelseresultat 21 090 14 606 22 679
Rörelseresultat före engångsposter 17 123 17 814 26 656
Resultat efter finansiella poster 19 249 11 689 20 107
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare 3 732 8 551 14 502
Resultat per aktie

3,76

2,16

3,35
CAPEX 15 625 14 595 16 679
Fritt kassaflöde 7 267 16 550 13 046


*Kvarvarande verksamhet

 

Region

Nettoomsättning i MSEK 2016 2015 2014
Sverige 37 251 37 336 32 897
Europa 41 746 43 730 33 017
Eurasien Avvecklad verksamhet Avvecklad verksamhet 19 473
Övrig verksamhet 7 469 7 753 5 565
Elimineringar 0 -2 249 0
Koncernen 84 178 86 498 101 060

Investor Relations