Investerare

Investor Relations förser kapitalmarknaden med en öppen, pålitlig och korrekt information avseende Telia Companys aktiviteter, aktier, finansiella utveckling och investerarhändelser.

Telia Company-koncernen

MSEK, förutom uppgifter per aktie 2017** 2016* 2015*
Nettoomsättning 79 790 84 178 86 498
Justerad EBITDA 25 151 25 836 25 281
Marginal (%) 31,5 30,7 29,2
Intäkter från intressebolag 778 2 695 3 295
Rörelseresultat 13 768 21 090 14 606
Justerat rörelseresultat 14 781 17 123 17 814
Resultat efter finansiella poster 9 554 19 249 11 689
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare 9 705 3 732 8 551
Resultat per aktie 2,24 3,76 2,16
CAPEX 15 307 15 625 14 595
Fritt kassaflöde 7 164 7 267 16 550


*Kvarvarande verksamhet
** Omräknat

 

 

 

Investor Relations