Utdelning

Här återfinner du vår utdelningspolicy och beslutad utdelning för 2018.

Utdelningspolicy

 

För att ha en oförändrad utdelningsbas efter införandet av IFRS 16 är utdelningspolicyn från 2019 uppdaterad till: Telia Company avser att dela ut minst 80 procent av operationellt fritt kassaflöde inklusive utdelningar från intressebolag, netto efter skatt. Utdelningen skall delas upp i två lika delar och utbetalas vid två tillfällen.
 
Tidigare: Telia Company avser att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och frekvenser.

Bolagets kapitalstruktur skall fortsatt baseras på en solid kreditvärdering på lång sikt (A-  till BBB+).

Beslutad utdelning för 2018

För 2018 beslutade årsstämman om en ordinarie utdelning om 2,36 SEK per aktie (2,30), totalt 10,0 GSEK (9,9) eller 85 procent av fritt kassaflöde hänförligt till kvarvarande verksamhet (81). Utdelningen skall delas upp i två lika delar om 1,18 SEK vardera och utbetalas vi två tillfällen.

Den slutliga effekten på kassaflödet och eget kapital för 2019 från den föreslagna utdelningen kommer bli lägre än 10,0 GSEK till följd av aktieåterköpsprogrammet.

Första utbetalningen
Sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning var den 10 april 2019 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning vsr den 11 april 2019. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning är den 12 april 2019 och utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden sker den 17 april 2019.

Andra utbetalningen
S
ista dag för handel i aktien med rätt till utdelning är den 22 oktober 2019 och att första dag för handel i aktien utan rätt till utdelning är den 23 oktober 2019. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt att erhålla utdelning är den 24 oktober 2019 och utbetalning av utdelning från Euroclear Sweden sker den 29 oktober 2019.

Utdelningshistorik

 

Beslut vid bolagsstämma Utdelning för år SEK/aktie MSEK totalt

2019

2018

2,36

9 985

2018

2017

2,30

9 959

2017

2016

2,00

8 660

2016

2015

3,00

12 990

2015

2014

3,00

12 990

2014

2013

3,00

12 990

2013

2012

2,85

12 341

2012

2011

2,85

12 341

2011

2010

2,75

12 349

2010

2009

2,25

10 104

2009

2008

1,80

8 083

2008

2007

4,00***

17 962***

2007

2006

6,30**

28 290**

2006

2005

3,50*

15 717*

2005

2004

1,20

5 610

2004

2003

1,00

4 675

2003

2002

0,40

1 870

 

* Inklusive 2,25 SEK per aktie och 10 104 MSEK i total extra utdelning.
** Inklusive 4,50 SEK per aktie och 20 207 MSEK i total extra utdelning.
*** Inklusive 2,20 SEK per aktie och 9,9 GSEK i total extra utdelning.