Bolagsstämma

Telia Company är ett svenskt publikt aktiebolag och lyder under den svenska aktiebolagslagen och företagets bolagsordning. Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman företagets högsta beslutande organ, där ägarna utöver sitt inflytande. På bolagsstämman motsvarar en aktie en röst. Bolagsstämman hålls i Stockholm, då Stockholm är företagets registrerade säte.

Den årliga bolagsstämman beslutar bland annat om disposition av bolagets vinst och om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Den årliga bolagsstämman utser också styrelsemedlemmar och revisor samt beslutar om ersättning till styrelse och revisor. Besluten fattas med enkel majoritet. Aktieägarna beslutar också, på ordinarie eller extra tillkallad bolagsstämma, om aktieemissioner, optionsprogram och återköp av egna aktier med mera.

Kallelse till stämman annonseras alltid i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar samt offentliggörs i pressmeddelande. Kallelsen kan också annonseras i andra dagstidningar och publiceras även på hemsidan www.teliacompany.com. Normalt skickas ingen kallelse hem till aktieägarna. Beslut som fattas på bolagsstämman offentliggörs direkt efter stämman i ett pressmeddelande.