Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 hölls den 2 april.

Kallelse

Anmälan

Bolagsstämmohandlingar

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens instruktion

Valberedningens motiverade yttrande

Utvärdering enligt Koden 9 1

Vi vill påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid Telia Companys årsstämma utan att istället delta via ombud.

Telia Company har informerats om att Euroclear Sweden tillhandahåller möjlighet för de aktieägare som inte önskar närvara personligen vid stämman att representeras av ombud från Euroclear Sweden. Euroclear Sweden agerar inte för Telia Companys räkning och tillhandahåller inte tjänster till Telia Company i detta avseende.

Nedan länk leder till Euroclear Sweden där fullmakt m m finns tillgänglig
www.euroclearproxy.se

Komplettering till styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 §

 

Pressreleaser

Telia Company kommer återkomma med en uppdaterad syn på utsikterna för 2020 då osäkerheten ökat till följd av Covid-19 påverkan på TV & Media - styrelsen justerar utdelningsförslaget för 2019

Förändrat förslag avseende arvode till styrelseledamöterna

Begränsat deltagande och kort dagordning på Telia Companys årsstämma

Telia Companys årsstämma den 2 april 2020

 

Protokoll och appendix

Protokoll från Årsstämman

Bilaga 4. Revisorsyttrande

Bilaga 5. Valberedningens Instruktion

Bilaga 6. Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Bilaga 7. Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Bilaga 8. Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram och överlåterse av egna aktier

Bilaga 9. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

 

Se Tillförordnad vd och koncernchef Christian Luigas tal: