Årsstämma 2020

Årsstämman kommer att hållas den 2 april 2020 i Stockholm.

Kallelse

Anmälan

Bolagsstämmohandlingar

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens instruktion

Valberedningens motiverade yttrande

Utvärdering enligt Koden 9 1

Vi vill påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid Telia Companys årsstämma utan att istället delta via ombud.

Telia Company har informerats om att Euroclear Sweden tillhandahåller möjlighet för de aktieägare som inte önskar närvara personligen vid stämman att representeras av ombud från Euroclear Sweden. Euroclear Sweden agerar inte för Telia Companys räkning och tillhandahåller inte tjänster till Telia Company i detta avseende.

Nedan länk leder till Euroclear Sweden där fullmakt m m finns tillgänglig
www.euroclearproxy.se

Komplettering till styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 §

 

Pressreleaser

Telia Company kommer återkomma med en uppdaterad syn på utsikterna för 2020 då osäkerheten ökat till följd av Covid-19 påverkan på TV & Media - styrelsen justerar utdelningsförslaget för 2019

Förändrat förslag avseende arvode till styrelseledamöterna

Begränsat deltagande och kort dagordning på Telia Companys årsstämma

Telia Companys årsstämma den 2 april 2020

 

Se Tillförordnad vd och koncernchef Christian Luigas tal:

 

Årsstämma 2020

Årsstämman kommer att hållas den 2 april 2020 i Stockholm.

Den aktieägare som önskar begära behandling av ärende på stämman skall skicka det till Teliacompany-bolagsstamma@teliacompany.com senast den 13 februari 2020.