Årsstämma 2022

Telia Company AB håller årsstämma onsdagen den 6 april 2022.

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Ett anförande av bolagets vd Allison Kirkby kommer att finnas tillgängligt nedan i samband med årsstämman onsdagen den 6 april 2022.

Handlingar

Kallelse till årsstämman

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Dokument 2022

Instruktion för valberedningen i Telia Company AB

Valberedningens motiverade yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § ABL

Ersättningsrapport

Års- och hållbarhetsredovisning

Protokoll och bilagor

Protokoll från årsstämman

Bilaga 1 Kallelse till årsstämma 2022

Bilaga 2 Anmälan och formulär för poströstning

Bilaga 3 Slutredovisning poströster

Bilaga 5 Ersättningsrapport

Bilaga 6 Valberedningens instruktion

Bilaga 7 Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Bilaga 8a Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram

Bilaga 8b Överlåtelse av egna aktier

Se tal från Styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer och från vd Allison Kirkby nedan.

Se tal från vår vd Allison Kirkby nedan.