Bolagstämma 2005

Bolagsstämmoprotokoll 26 april 2005

Bolagsstämmoprotokoll

Stämmohandlingar

Se filer nedan.
Materialet kan också rekvireras från följande adress: TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd eller per telefon
08-611 60 15.

Stämmohandlingar

Bilaga Stämmohandlingar

Aktieägarmöte i Helsingfors 27 april 2005

Som ett led i TeliaSoneras strävan att fortsatt sänka kostnaderna hölls bolagsstämman endast i Stockholm. Ett särskilt möte för de finska aktieägarna anordnades den 27 april i Finlandiahuset i Helsingfors. Där gavs de finska aktieägarna möjlighet att möta representanter från ledning och styrelse personligen. Mötet tolkades till och från finska och engelska.