Extra bolagsstämma 2020

Telia Company ABs extra bolagsstämma ägde rum den 2 december 2020 i Solna

För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes den extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum.

Protokoll från den extra bolagsstämman

Protokoll extra bolagsstämma 2020

Bilaga 1 Kallelse till Telia Companys extra bolagsstämma 2020

Bilaga 2 Anmälan och formulär för poströstning

Bilaga 3 Slutredovisning poströster

Bilaga 5 Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Bilaga 6 Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Bilaga 7 Revisors yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Handlingar från den extra bolagsstämman

Revisors yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Kallelse till extra bolagsstämma 2020

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning