Finansiell översikt

Investor Relations förser kapitalmarknaden med en öppen, pålitlig och korrekt information avseende Telia Companys aktiviteter, aktie, finansiella utveckling och investerarhändelser.

Telia Company-koncernen

MSEK, förutom uppgifter per aktie 2017** 2016* 2015*
Nettoomsättning 79 790 84 178 86 498
Justerad EBITDA 25 151 25 836 25 281
Marginal (%) 31,5 30,7 29,2
Intäkter från intressebolag 778 2 695 3 295
Rörelseresultat 13 768 21 090 14 606
Justerat rörelseresultat 14 781 17 123 17 814
Resultat efter finansiella poster 9 544 19 249 11 689
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare 9 705 3 732 8 551
Resultat per aktie

2,22

3,76

2,16

CAPEX 15 307 15 625 14 595
Fritt kassaflöde 7 164 7 267 16 550


*Kvarvarande verksamhet
** Omräknat

 

 

SEGMENTINFORMATION

     

MSEK

2017

Sverige Finland Norge Danmark Litauen Estland Övrig
verksamhet

Summa
segment

Elimi-
neringar
Summa
koncernen
Nettoomsrättning  36 825 13 742  10 087 5 945 3 543 2 824 9 025 81 991 -2 201 79 790
Justerad EBITDA 13 627 4 218 3 531 704 1 207 871 992 25 151 0 25 151
Rörelseresultat 8 204 1 926 1 851 -145 615 326 990 13 768 0 13 678

Femårsöversikt

MSEK 2017** 2016 2015 2014 2013
Nettomsättning 79 790* 84 178* 86 498* 101 060 101 870
Rörelseresultat 13 768* 21 090* 14 606* 22 679 24 462
Resultat efter finansiella poster 9 554* 19 249* 11 689* 20 107 21 368
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare 9 705* 3 732* 8 551* 14 502 14 970
Justerad EBITDA 25 151* 25 836* 25 281* 35 223 35 584
EBITDA 25 519 29 813* 23 992* 33 675 33 656
Av- och nedskrivningar 12 528* 11 534* 12 780* 15 589  15 215
Nettoskuld  28 513 50 756 55 717 59 320 55 774
Fritt kassaflöde 7 164 7 267 16 550 13 046 16 310 
CAPEX    15 625 14 595 16 679 16 332
EBITDA-marginal (%)  31,5* 30,7* 29,2* 33,3 33,0
Rörelsemarginal (%)  15,3* 25,1* 16,9* 22,4 24,0
Soliditet (%)  40,1 34,0 35,1 38,0 39,5
Skuldsättningsgrad (%)  35,5 58,9 62,5 57,4 55,8

* Kvarvarande verksamhet
** Omräknat