Finansiell översikt

Investor Relations förser kapitalmarknaden med en öppen, pålitlig och korrekt information avseende Telia Companys aktiviteter, aktie, finansiella utveckling och investerarhändelser.

Telia Company-koncernen

MSEK, förutom uppgifter per aktie   2018 2017 2016
Nettoomsättning 83 559 79 790 84 178
Justerad EBITDA 26 649 25 151 25 836
Marginal (%) 31,9 31,5 30,7
Intäkter från intressebolag 835 778 2 695
Rörelseresultat 13 238 13 768 21 090
Justerat rörelseresultat 14 146 14 781 17 123
Resultat efter finansiella poster 10 986 9 544 19 249
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare 3 179 9 705 3 732
Resultat per aktie

2,17

1,92

3,76

CAPEX 16 361 15 307 15 625
Fritt kassaflöde 11 902 7 164 7 267

 

SEGMENTINFORMATION

     

MSEK

2018

Sverige Finland Norge Danmark Litauen Estland Övrig
verksamhet

Summa
segment

Elimi-
neringar
Summa
koncernen
Nettoomsrättning  36 677 15 512  11 898 6 167 3 849 3 077 8 733 85 923 -2 364 83 559
Justerad EBITDA 13 162 4 757 4 492 751 1 350 1 001 1 137 26 649 -0 26 649
Rörelseresultat 7 319 2 045 2 139 -123 682 440 734 13 238 -0 13 238

Femårsöversikt

MSEK 2018 2017** 2016 2015 2014
Nettomsättning 83 559 79 790* 84 178* 86 498* 101 060
Rörelseresultat 13 238 13 768* 21 090* 14 606* 22 679
Resultat efter finansiella poster 10 986 9 554* 19 249* 11 689* 20 107
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare 3 179 9 705* 3 732* 8 551* 14 502
Justerad EBITDA 26 649 25 151* 25 836* 25 281* 35 223
EBITDA 26 042 25 519 29 813* 23 992* 33 675
Av- och nedskrivningar 13 638 12 528* 11 534* 12 780* 15 589 
Nettoskuld  55 363 28 513 50 756 55 717 59 320
Fritt kassaflöde 11 902 7 164 7 267 16 550 13 046
CAPEX  16 361 15 307 15 625 14 595 16 679
EBITDA-marginal (%)  31,9 31,5* 30,7* 29,2* 33,3
Rörelsemarginal (%)   19,0 15,3* 25,1* 16,9* 22,4

* Kvarvarande verksamhet
** Omräknat