Finansiell översikt

Investor Relations förser kapitalmarknaden med en öppen, pålitlig och korrekt information avseende Telia Companys aktiviteter, aktie, finansiella utveckling och investerarhändelser.

Femårsöversikt

MSEK 2020 2019 2018 2017 2016
Nettomsättning 89191 85 965 83 559 79 790 84 178
Rörelseresultat -17747 12 293 13 238 13 768 21 090
Resultat efter finansiella poster -21065 9 354 11 019 9 554 19 249
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare -22912 7 093 3 213 9 705 3 732
Justerad EBITDA 30702 31 017 26 540 25 151 25 836
EBITDA 30194 30 017 25 933 25 519 29 813
Av- och nedskrivningar 27861 18 863 13 530 12 528 11 534
Nettoskuld  78343 88 052 55 363 28 513 50 756
Fritt kassaflöde 15114 12 369 11 902 7 164 7 267
CAPEX  13782 14 355 16 361 15 307 15 625
EBITDA-marginal (%)  34,4 36,1 31,8 31,5 30,7