Finansiell översikt

Investor Relations förser kapitalmarknaden med en öppen, pålitlig och korrekt information avseende Telia Companys aktiviteter, aktie, finansiella utveckling och investerarhändelser.

Femårsöversikt

MSEK 2019 2018 2017 2016 2015
Nettomsättning 85 965 83 559 79 790 84 178 86 498
Rörelseresultat 12 293 13 238 13 768 21 090 14 606
Resultat efter finansiella poster 9 354 11 019 9 554 19 249 11 689
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare 7 093 3 213 9 705 3 732 8 551
Justerad EBITDA 31 017 26 540 25 151 25 836 25 281
EBITDA 30 017 25 933 25 519 29 813 23 992
Av- och nedskrivningar 18 863 13 530 12 528 11 534 12 780
Nettoskuld  88 052 55 363 28 513 50 756 55 717
Fritt kassaflöde 12 369 11 902 7 164 7 267 16 550
CAPEX  14 355 16 361 15 307 15 625 14 595
EBITDA-marginal (%)  36,1 31,8 31,5 30,7 29,2