Finansiell översikt

Investor Relations förser kapitalmarknaden med en öppen, pålitlig och korrekt information avseende Telia Companys aktiviteter, aktie, finansiella utveckling och investerarhändelser.

Femårsöversikt

MSEK 2021 2020 2019 2018 2017
Nettomsättning 88343 89191 85 965 83 559 79 790
Rörelseresultat 15232 -17747 12 293 13 238 13 768
Resultat efter finansiella poster 12598 -21065 9 354 11 019 9 554
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare 11680 -22912 7 093 3 213 9 705
Justerad EBITDA 29861 30702 31 017 26 540 25 151
EBITDA 35151 30194 30 017 25 933 25 519
Av- och nedskrivningar 20023 27861 18 863 13 530 12 528
Nettoskuld  63133 78343 88 052 55 363 28 513
Fritt kassaflöde 11729 15114 12 369 11 902 7 164
CAPEX  18001 13782 14 355 16 361 15 307
EBITDA-marginal (%)  33,8 34,4 36,1 31,8 31,5