Definitioner

Begrepp och nyckeltal.

ARPU
Genomsnittlig månadsintäkt per abonnemang.

Bredbandsintäkter
Externa intäkter relaterade till försäljning av fasta bredbandstjänster.

CAPEX
En förkortning av ”Capital Expenditure”. Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive goodwill, immateriella och materiella anläggningstillgångar förvärvade genom rörelseförvärv samt åtaganden för återställning.

Churn
Antal förlorade abonnemang uttryckt i procent av genomsnittligt antal abonnemang.

EBITDA
En förkortning av "Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization". Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag och joint ventures.

EBITDA-marginal
EBITDA före justeringsposter uttryckt i procent av nettoomsättning.

Fritt kassaflöde
Summan av kassaflöde från den löpande verksamheten och betald CAPEX.

Företagslösningar
Externa intäkter relaterad till försäljning av fasta företagslösningar avseende kommunika-tion och nätverk.

Förändring lokal organisk (%)
Förändringen i nettoförsäljning/externa tjänsteintäkter/justerad EBITDA, exklusive effekter från förändringar i valutakurser jämfört med koncernens rapporteringsvaluta (SEK) och förvärv/avyttringar, jämfört med samma period föregående år.

Intern försäljning
Försäljning inom koncernen.

Förvärv och övriga investeringar
Investeringar i goodwill och andra övervärden, aktier och andelar samt åtaganden för återställning.

Justerat eget kapital
Redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare minskat med (föreslagen) utdelning. För moderbolaget även inklusive obeskattade reserver netto efter skatt.

Justeringsposter
Realisationsvinster och realisationsförluster, nedskrivningar, omstruktureringsprogram (kostnader för avveckling av verksamhet och för övertalig personal) eller andra kostnader som till sin natur inte är del av normal daglig verksamhet

Mobila abonnemangsintäkter
Extern nettoomsättning för röst, meddelande, data och innehåll (inklusive maskin-till-maskin).

Nettolåneskuld
Räntebärande skulder minskade med derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar (och säkrar lång- och kortfristiga lån) samt därtill kopplade Credit Support Annex (CSA), minskade med 50 procent av hybridkapital (som, enligt marknadspraxis för typen av instrument, betraktas som eget kapital), minskade med kortfristiga placeringar, långfristiga obligationer värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat och likvida medel.

Nettolåneskuld/justerad EBITDA (multipel)
Nettolåneskuld dividerad med justerad EBITDA rullande 12 månader och exklusive avyttrade verksamheter

Operationellt fritt kassaflöde
Fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive betald CAPEX för licenser och utdelningar från intressebolag netto efter skatter.

Operativt kapital
Ej räntebärande tillgångar minskade med ej räntebärande skulder, inklusive (föreslagen) utdelning, och ej räntebärande avsättningar.

Resultat och eget kapital per aktie
Resultat per aktie avser vägt genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning med potentiella stamaktier, medan eget kapital per aktie avser antal aktier vid periodens slut. Med resultat avses årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare och eget kapital utgörs av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på totalt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter uttryckt i procent av genomsnittlig summa tillgångar.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder och avsättningar minskade med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag ocjh joint ventures återlagda.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)
Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Samtrafikintäkter
Externa intäkter hänförliga till terminering av samtrafik (på engelska interconnect).

Självfinansieringsgrad
Kassaflöde från löpande verksamhet dividerat med bruttoinvesteringar.

Skuldsättningsgrad
Nettolåneskuld dividerad med justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande.

Soliditet
Justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande uttryckt i procent av summa tillgångar.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minskade med ej räntebärande skulder och avsättningar samt med (föreslagen) utdelning.

Sysselsatt kapitals omsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Telefoniintäkter
Externa intäkter relaterade till försäljning av fasta telefonitjänster.

Totala tjänsteintäkter (externa)
Extern nettoomsättning exklusive hårdvaruförsäljning.

Totala hårdvaruintäkter
Externa intäkter avseende försäljning av hårdvara/utrustning.

Totalkapitalets omsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittliga summa tillgångar.

Tv-intäkter
Externa intäkter relaterade till försäljning av tv-tjänster.

Övriga fasta tjänsteintäkter
Externa intäkter relaterade till försäljning av fasta tjänster inklusive fiberinstallation, grossist-tjänster och övriga tjänster inom infrastruktur.

Övriga mobila tjänsteintäkter
Externa intäkter relaterade till besökares roaming, grossist-tjänster och övriga mobila tjänster

Utdelningsandel
Utdelning dividerad med fritt kassaflöde exklusive licenser.

Vinstmarginal
Årets resultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Valutakoder
I enlighet med internationell standard används följande beteckningar.

  • SEK Svenska kronor

  • DKK Danska kronor

  • EUR Europeiska euro

  • NOK Norska kronor