Definitioner

Begrepp och nyckeltal.

ARPU
Genomsnittlig månadsintäkt per abonnemang.

CAPEX
En förkortning av "Capital Expenditure". Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive goodwill och andra övervärden samt åtaganden för återställning.

Churn
Antal förlorade abonnemang uttryckt i procent av genomsnittligt antal abonnemang.

EBITDA
En förkortning av "Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization". Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag och joint ventures.

EBITDA-marginal
EBITDA före engångsposter uttryckt i procent av nettoomsättning.

Engångsposter
Engångsposter omfattar kapitalvinster och kapitalförluster, nedskrivningar, omstruktureringsprogram (kostnader för avveckling av verksamhet och för övertalig
personal) eller andra kostnader av engångskaraktär.

Fakturerade intäkter
Extern nettoomsättning för röst, meddelande, data och innehåll (inklusive maskin-till-maskin).

Fritt kassaflöde
Kassaflöde från löpande verksamhet minskat med förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar (betald CAPEX).

Förvärv och övriga investeringar
Investeringar i goodwill och andra övervärden, aktier och andelar samt åtaganden för återställning.

Justerat eget kapital
Redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare minskat med (föreslagen) utdelning. För moderbolaget även inklusive obeskattade reserver netto efter skatt.

Nettolåneskuld
Räntebärande skulder minskade med derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar (och säkrar lång- och kortfristiga lån) samt därtill kopplade CSA, minskade
med kortfristiga placeringar, placeringar i värdepapper som kan säljas och likvida medel.

Operativt kapital
Ej räntebärande tillgångar minskade med ej räntebärande skulder, inklusive (föreslagen) utdelning, och ej räntebärande avsättningar.

Resultat och eget kapital per aktie
Resultat per aktie avser vägt genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning med potentiella stamaktier, medan eget kapital per aktie avser antal aktier vid periodens slut. Med resultat avses årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare och eget kapital utgörs av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på totalt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter uttryckt i procent av genomsnittlig summa tillgångar.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder och avsättningar minskade med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag ocjh joint ventures återlagda.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)
Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Självfinansieringsgrad
Kassaflöde från löpande verksamhet dividerat med bruttoinvesteringar.

Skuldsättningsgrad
Nettolåneskuld dividerad med justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande.

Soliditet
Justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande uttryckt i procent av summa tillgångar.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minskade med ej räntebärande skulder och avsättningar samt med (föreslagen) utdelning.

Sysselsatt kapitals omsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Tjänsteintäkter (externa)
Extern nettoomsättning exklusive hårdvaruförsäljning.

Totalkapitalets omsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med genomsnittliga summa tillgångar.

Utdelningsandel
Utdelning per aktie dividerad med resultat per aktie (före utspädning).

Vinstmarginal
Årets resultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Valutakoder
I enlighet med  internationell standard används följande beteckningar.

 • SEK Svenska kronor

 • AZN Azerbajdzjanska manat

 • CZK Tjeckiska koruny

 • DKK Danska kronor

 • EUR Europeiska euro

 • GBP Brittiska pund

 • GEL Georgiska lari

 • JPY Japanska yen

 • KZT Kazakstanska tenge

 • LTL Litauiska litas

 • LVL Lettiska lats

 • NOK Norska kronor

 • NPR Nepalesiska rupier

 • RUB Ryska rubler

 • TJS Tadzjikistanska somoni

 • TRY Turkiska lira

 • USD US-dollar

 • UZS Uzbekistanska som