Utsikter för 2019

Fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive licenser och frekvenser och utdelningar från intressebolag, förväntas öka till mellan 12,0 och 12,5 GSEK från 2018 års nivå (10,8 GSEK). 

Från 2019 kommer vi att ändra vår definition för opera-tionellt fritt kassaflöde och inkludera betalningar av leasingskulder, vilket medför att den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16, inte kommer att få någon väsentlig påverkan på detta kassaflödesmått.