Utsikter för 2017

Utsikter 2017

Fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive licenser och utdelning från intressebolag, förväntas bli högre än 7 GSEK. Detta operationella fria kassaflöde tillsammans med utdelning från intressebolag, bör täcka en utdelning omkring 2016 års nivå.

EBITDA från kvarvarande verksamhet, före engångsposter, i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, för-väntas uppgå till omkring 2016 års nivå.