Utsikter för 2018

Utsikter 2018 (reviderade)

Fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive licenser och frekvenser och utdelningar från intressebolag, förväntas bli högre än föregående års nivå (9,7 GSEK). Detta operationella fria kassaflöde tillsammans med beslutade utdelningar från intressebolag bör täcka en utdelning på omkring 2017 års nivå.
Oförändrad

Justerad EBITDA från kvarvarande verksamhet, baserat på nuvarande struktur, i lokal valuta, exklusive framtida förvärv och avyttringar, förväntas vara något högre än 2017 års nivå (25,2 GSEK).
Tidigare: ”I linje med eller något högre än 2017 års nivå”