Utsikter för 2018

Utsikter 2018 (oförändrad)

Fritt kassaflöde i kvarvarande verksamhet exklusive li-censer och frekvenser och utdelningar från intressebo-lag, förväntas bli högre än 2017 års nivå (9,7 GSEK). Detta operationella fria kassaflöde tillsammans med be-slutade utdelningar från intressebolag bör täcka en ut-delning på omkring 2017 års nivå.

Justerad EBITDA i kvarvarande verksamhet, baserat på nuvarande struktur, i lokal valuta, exklusive framtida för-värv och avyttringar, förväntas vara i linje med eller nå-got högre än 2017 års nivå (25,2 GSEK).