Utsikter för 2020

Operationellt fritt kassaflöde förväntas uppgå till mellan 10,5 och 11,5 GSEK från 2019 års nivå (12,6 GSEK). Från 2019 har vi ändrat vår definition av operationellt fritt kassaflöde och inkluderar betalningar av leasingskulder, vilket medför att den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16, inte kommer att få någon väsentlig påverkan på detta kassaflödesmått.

Justerad EBITDA baserad på koncernstrukturen per årsskiftet 2019, i stabil valuta, förväntas öka 2-5 procent jämfört med 2019.