Intern rapportering och Speak-Up Line

Vi på Telia Company förstår hur viktigt det är att bemöta förväntningarna på oss vad gäller transparens, integritet och ansvarstagande.

Om du som anställd, kund, samarbetspartner eller annan intressent erfar eller bevittnar möjliga oegenheter ber vi dig rapportera det till oss.

Det kan gälla incidenter som kan strida mot mänskliga rättigheter, Telia Companys affärsetiska uppförandekod eller våra policys och instruktioner. Det kan också gälla misstänkta brott mot lagar och regler eller direkta hot mot allmänna intressen. Incidenter kan till exempel handla om bedrägeri, avsiktligt missvisande finansiella transaktioner, korruption, diskriminering eller risk mot hälsa och säkerhet.

I de flesta av våra länder kan rapportering ske anonymt. Alla rapporter hanteras konfidentiellt utan risk för vedergällning mot den som skickat in en rapport i god tro.

Speak-Up Line är namnet på Telia Companys kanal för intern rapportering och nås genom en internet portal som kan besökas från hemmet eller ett internetcafé. All personlig data som lämnas i en rapport skyddas och anonymiseras när utredningen är avslutad.

Telia Company kommer att informera den eller de personer som anklagats, men först när det kan anses säkert att göras utan att riskera utredningens arbete och resultat. Dessa personer får då möjlighet att bemöta anklagelserna mot dem. Rapportörens identitet skyddas genom hela processen.

Den som lämnar en rapport via Speak-Up Line kommer via en rapportnyckel och ett lösenord kunna kommunicera med utredaren, även om rapporten lämnats anonymt. Alla rapportörer uppmanas att logga in till sin rapport via sin rapportnyckel och lösenord regelbundet för att kunna se svar eller frågor från ansvarig utredare.

Intern rapportering och Speak-Up Line

Speak-Up Line är vår webbportal för visselblåsning. Här kan du anonymt rapportera kränkning av mänskliga rättigheter, överträdelse mot vår uppförandekod eller annat felaktigt beteende.