Kommentar av styrelseordförande Anders Narvinger om anklagelserna i Uppdrag Granskning

"Anklagelserna om mutor och penningtvätt som riktats mot TeliaSonera i Uppdrag Granskning är mycket allvarliga. Därför är det viktigt att den externa granskning vi nu tillsätter noga undersöker om det finns någon grund för dessa anklagelser. Styrelsen har fullt förtroende för TeliaSoneras VD Lars Nyberg samt ledningens sätt att hantera den här situationen. Jag delar Lars Nybergs oro över utvecklingen i Uzbekistan, både vad gäller mänskliga rättigheter och det affärsmässiga klimatet. Uzbekistan är i dagsläget det land som innebär de svåraste övervägandena för TeliaSonera."