Med anledning av uppgifter i Dagens Industri

Med anledning av uppgifter i Dagens Industri idag torsdag vill VD och koncernchef Johan Dennelind och styrelseordförande Marie Ehrling göra följande uttalande:

“Telias styrelse och lednings agenda är densamma. Vi arbetar målmedvetet och med stor kraft att komma framåt i en rad av de komplexa frågor som Telia brottas med på grund av beslut som tagits långt innan vi tog över ansvaret för bolaget.
Nuvarande styrelse och ledning har lagt fast en klar strategi för det framtida Telia Company, den nya generationens telekombolag med Norden och Baltikum som bas. Att skapa aktieägarvärde på ett ansvarsfullt sätt för Telias drygt 500 000 aktieägare har varit vår ledstjärna från första dagen. Samarbetet mellan koncernledning och styrelse fungerar utmärkt och präglas av ömsesidigt förtroende. Vi har dock många utmaningar att hantera, vi skulle alla vilja att saker och ting löste sig snabbare, men uthållighet och målmedvetenhet är ofta det som krävs för att nå framgång. Det är inte vår uppgift att ha synpunkter på våra ägare - vår uppgift är att i samarbete med våra ägare skapa en bra framtid för Telia Company. Vi för en kontinuerlig och konstruktiv dialog med alla större ägare.”

I tillägg gör Marie Ehrling följande uttalande:

"Vad gäller frågeställningen om rörlig lön för ledande befattningshavare, har styrelsen varit mycket tydlig gentemot samtliga ägare sedan flera år tillbaka att det är önskvärt att införa ett långsiktigt incitamentsprogram också för den högsta ledningen på företaget. Rörlig lön och incitamentsprogram finns redan etablerat för cirka 300 befattningshavare på Telia Company. Styrelsen har framhållit att det är viktigt för att på sikt stärka företagets konkurrenskraft. Vi har inte fått tillräckligt stöd för denna uppfattning, vilket vi beklagar, men för en kontinuerlig dialog med våra ägare. Styrelsen har klart och tydligt redogjort för sin inställning och hur processen hanterats på Telias bolagsstämmor 2015 och 2016."