Inga skattekrav efter försäljning av Ncell

Sveriges Televisions Uppdrag Granskning sände den 8 februari ett program om Telia Companys försäljning av sin andel i Ncell till Axiata i april 2016. Telia Company har säkerställt att skatt har betalats för den lokala transaktionen medan det utländska ägandet deklareras där säljarbolaget hör hemma – i Norge. Under de år som Telia Company var delägare i Ncell investerade bolaget mer än 7 miljarder kronor i utbyggnad av bland annat nät och infrastruktur och betalade cirka 3 miljarder kronor i bolagsskatter.

Telia Company har uppfyllt samtliga skattekrav för verksamheten i nepalesiska Ncell under åren 2008-2016 och för försäljningen av dotterbolaget under 2016.
– Vi är trygga i vår bedömning som har gjorts tillsammans med internationell och lokal expertis, säger Johan Dennelind, vd för Telia Company.

Skatt viktig fråga
Uppdrag Granskning belyste bland annat försäljningen i april 2016 av Ncell till Axiata, ett malaysiskt börsnoterat bolag.
På grund av den komplexa ägarstrukturen bestod transaktionen av två delar: en utländsk del där säljaren var ett delvis Teliaägt bolag registrerat i Norge och en lokal del i Nepal. På den utländska delen av transaktionen finns ingen skattskyldighet i Nepal, utan i Norge som har ett dubbelbeskattningsavtal med Nepal, genom vilket Nepal har avsagt sig beskattningsrätten till förmån för Norge. På den lokala delen av transaktionen betalades skatt i Nepal av den lokala aktieägaren.

Varför användes en sådan struktur?
– Ägandet och strukturen fanns sedan länge på plats när den nuvarande ledningen av Telia Company tillträdde. Det är den vi hade att förhålla oss till, säger Johan Dennelind och fortsätter:
– Skatt är en väldigt viktig hållbarhetsfråga för Telia Company. Det är en självklarhet att skatt ska betalas i det land där vinsten uppkommer, och land för land-rapportering av skatt är ett sätt för oss att vara transparenta kring just detta. Under de år som vi var delägare i Ncell betalade företaget cirka 3 miljarder kronor i bolagsskatter och var under flera år Nepals största skattebetalare.

Inga krav
Men i Uppdrag Granskning säger nepalesiska tjänstemän och politiker att Telia Company ska betala skatt för försäljningen av Ncell i Nepal?
– Att betala skatt som saknar stöd i lagen är inte ett alternativ för oss, och det har heller inte riktats något formellt skattekrav mot något av våra bolag. I april 2016 fick vi en fråga från de lokala skattemyndigheterna i Nepal om att lämna in en skattedeklaration. Vi svarade omgående att vi inte anser att vi har någon skyldighet till detta. Sedan dess har vi inte hört någonting mer från skattemyndigheterna. När vi säger att vi är ett transparent bolag som tror på ansvarsfull verksamhet, så menar vi allvar med det och då ingår till exempel att orka att stå emot krav på skatter eller andra betalningar som saknar stöd i lag.
– Korruption är ett problem i Nepal. I Transparency Internationals korruptionsindex hamnar Nepal på plats 130. Det är därför det är så viktigt att redan innan man går in i ett land med den problematiken, har ett väl fungerande arbete för etik och regelefterlevnad. Vi hade ett sådant system på plats när vi lämnade Nepal och vi är trygga i vår bedömning som gjordes tillsammans med internationell och lokal expertis, säger Johan Dennelind.

Korrekt och hållbart
Telia Companys ambition är att över tid lämna region Eurasien vilket sannolikt kommer att ske under 2017. Utträdet från regionen ska ske på ett ansvarsfullt sätt.
– Det handlar om att göra rätt och stå upp för våra värderingar hela vägen genom en försäljningsprocess. Vi arbetar med ett mycket omfattande program där motpartsrisker, pengaflöde och skattehantering är viktiga delar. Men vi arbetar också med att säkerställa att det program vi har etablerat runt regelefterlevnad är förstått och överlämnat till motpart, förklarar Johan Dennelind.

Uppfyller försäljningen av Ncell de kraven?
– Försäljningen av Ncell bereddes väldigt noggrant från ett hållbarhetsperspektiv och vi anser att den har gått rätt till. För oss är det till exempel självklart att bara betala skatter och avgifter som har lagstöd. Köparen av Ncell – Axiata – klarade våra kontroller och levde upp till de krav som vi ställer på en ansvarsfull köpare. Vi förde bland annat diskussioner med dem om deras syn på hållbarhet och ansvarsfullt företagande, säger Johan Dennelind och fortsätter:

– Jag påpekade under intervjun med Uppdrag Granskning att vårt ansvarsfulla utträde innehåller många komponenter och att om vi hade betalat skatt utan lagstöd så hade vi inte varit ansvarsfulla. Då hade vi haft en helt annan diskussion om vad som är rätt och fel. Då hade vi säkerligen fått stark kritik både från ägare och andra intressenter om vårdslöshet med ägarnas pengar.

”Sannolikt en förlustaffär”
Vad blev resultatet för Telia Company av försäljningen av Ncell?
– Det ekonomiska resultatet av investeringen i Nepal för Telia Company som helhet blir sannolikt en förlust när alla delar har summerats. Men, det är oerhört viktigt att komma ihåg att för Nepal är det en klar vinstaffär. Under de år som vi var delägare investerade Ncell cirka 7 miljarder kronor i licenser och nät, införde 3G-teknik och såg därigenom till att även landsbygden fick tillgång till internet. I mars 2016 täckte Ncells 2G-nät 92 procent av Nepal. Samtidigt sysselsatte Ncell tusentals personer, direkt och indirekt, och betalade 3 miljarder i bolagsskatter. Att Ncell varit en mycket viktig del av Nepals tillväxt står klart. Vår uppskattning är att företaget har bidragit med 1-2 procent av landets BNP.

I programmet sägs det att ett kommande skattekrav kan hamna på 4 miljarder kronor?
– Vi kommenterar inte rykten eller spekulationer. Vi står fast vid vår bedömning.

Avslutad affär
Är denna affär avslutad för Telias del?
– Ja, försäljningen av Ncell genomfördes i april 2016. Därmed avslutades också transaktionen för vår del.