Tänk på barnen

Har du sett ett barn med en läsplatta på sistone? Telias tjänster används av många barn, och därför blir barn också en viktig grupp att förhålla sig till för företaget.

Barns rättigheter har nyligen lagts till Telias lista på prioriterade hållbarhetsområden. Det innebär att barnperspektivet ska  beaktas när företaget säljer eller utvecklar tjänster, bygger telekomnät och köper utrustning.

”Barn påverkas av vår verksamhet på sätt som vi kanske inte omedelbart tänker på. Vi vet att de använder våra tjänster, men de kan också vara barn till våra användare och anställda, barn ser vår reklam och besöker våra butiker och en del påverkas i vår leverantörskedja, och detta måste vi också ta hänsyn till”, säger Anna Augustson, ansvarig för barnrättsfrågor och hållbarhetsstrateg på Telia Company.

Telia Company vill agera på ett ansvarsfullt sätt och har redan gjort mycket ur ett  barnrättsperspektiv, men mer kan och ska göras. Under hösten har Rädda Barnen genomlyst företagets påverkan på gruppen barn utifrån Global Compact’s Barnrättsprinciper för företag, som är ett ramverk för företag att bättre ta tillvara barns rättigheter.

”Det är uppenbart att Telia har ett moget och professionellt förhållningssätt till frågor som rör barn. Flera områden täcks redan av befintliga åtgärder, så det finns en god grund av att bygga vidare på när man nu implementerar Barnrättsprinciperna med konkreta aktiviteter”, säger, Malin Dahlberg Markstedt på Rädda Barnen.

Efter omfattande intervjuer, undersökningar och arbetsmöten med nyckelpersoner i Telia har Rädda Barnen sammanställt en lång rad rekommendationer på hur Telia ytterligare kan förbättra sitt arbete. Under arbetets gång har en positiv sidoeffekt varit att kunskapen fördjupats och den interna debatten om frågorna fått fart.

”Vi vill verkligen bli bättre på att förmedla till våra kunder hur våra tjänster kan stärka barn. Vi har redan börjat bygga på en digital samlingsplats där föräldrar kan få stöd i att hantera sina barns digitala liv”, säger Eva Öjert, ansvarig för Brand & Content i Telia Sverige.

”Vi vill erbjuda verktyg som stärker skyddet av barn på nätet, och de borde marknadsföras tydligare än vad de gör idag. Vi ska samtidigt vara noga med att berätta att det ofta finns integritetsaspekter att ta hänsyn till, och det ska vi fortsätta att förbättra” säger Anna Lundström-Gars, ansvarig för koncernens tilläggstjänster.

”Inte sällan hör jag föräldrar som är oroliga för att deras barn har mycket skärmtid, men hur är det egentligen med oss själva? Hur påverkas barnen av föräldrarnas ständiga arbete på mobilen och arbete som följer med hem. Det är något som Telia som arbetsgivare ska undersöka noggrannare”, säger Juha Pentti på Telias personalavdelning.

Arbetet med att lyfta barnrättsfrågorna fortsätter nu med utbildning och kunskapsinhämtning för att förstå hur företagets verksamhet direkt och indirekt påverkar barn.

”Efter att ha analyserat Rädda Barnens rekommendationer har vi gjort en första prioritering. Utifrån detta ska en åtgärdsplan tas fram speglar vår höga ambition”, säger Mikael Eliasson på enheten Ethics and Compliance och en av projektledarna för barnrättsarbetet.