Telia Company redovisar sina framsteg inom hållbarhet i års- och hållbarhetsredovisningen 2017

I den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen 2017 beskriver Telia Company hur man arbetar med hållbarhet samt årets framsteg.

Redovisningen är tillgänglig på annualreports.teliacompany.com.

Digitaliseringen har en fundamental påverkan på de flesta delar av våra liv, och är en avgörande faktor i att uppnå positiv samhällsutveckling och hållbar ekonomisk tillväxt. Samtidigt finns risker och berättigad oro rörande digitaliseringens negativa effekter. Vi ser det som vårt ansvar gentemot våra intressenter att både förstå och hantera denna påverkan. Vår ansats till hållbarhet går att sammanfatta i ramverket vi kallar Digitalt avtryck (Digital impact). Ramverket utgår ifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals) med syftet att säkerställa att affärsstrategi och processer som innovation bidrar till hållbarhetsmålen.

Några höjdpunkter och utmärkelser från året:

  • Behöll våra MSCI ESG “AAA”- och EcoVadis “Gold Supplier”-värderingar

  • I Uttalandet rörande väsentlighet och betydande intressenter upprepade styrelsen och ledningen sitt åtagande att skapa hållbar lönsamhet och tillväxt genom att förstå och ta ansvar för företagets påverkan på sina intressenter och samhällena där det är verksamt.

  • Volontärprogrammet Younite lanserades. Programmet låter medarbetare engagera sig i aktiviteter för att skapa positivt digitalt avtryck, till exempel genom att vägleda seniorer hur smartphones fungerar eller lära barn om säkert och respektfullt beteende på nätet.

  • Vi släppte rapporten Children’s Voices. Rapporten är resultatet av våra barnpaneler där vi tillsammans med nationella barnrättsorganisationer frågar barn om deras liv på nätet.

  • 87 procent av elektriciteten som användes i Norden och Baltikum kom från förnybara källor. Detta motsvarar en utsläppsminskning på 148 000 ton CO2e, lika mycket som de årliga utsläppen från 30 000 bilar.

Redovisningen följer GRI G4-riktlinjerna och är bestyrkt av Deloitte.

Samtidigt släpps den åttonde redovisningen av myndighetsstatistik (Law Enforcement Disclosure Report, LEDR). Redovisningen som täcker perioden juli-december 2017 beskriver vår ståndpunkt rörande yttrandefrihet och övervakningsintegritet, presenterar statistik rörande myndighetsförfrågningar samt innehåller information om icke-konventionella myndighetsförfrågningar med potentiellt allvarlig påverkan på yttrandefrihet och hur dessa har utmanats.

Vi tar gärna emot återkoppling, frågor och kommentarer på vårt hållbarhetsarbete och –redovisning på sustainability-group (at) teliacompany.com. För mer information, besök https://www.teliacompany.com/sv/hallbarhet/.