Telia Companys års- och hållbarhetsredovisning visar på omfattande hållbarhetsarbete

Telia Company ser hållbarhet och ansvarsfulla affärer som förutsättningar för hållbar tillväxt och lönsamhet. I den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen redovisar företaget utfallet av hållbarhetsarbetet inklusive bidraget till FN:s globala hållbarhetsmål.

Höjdpunkter inom hållbarhetsarbetet under året omfattar bland annat:

  • På kapitalmarknadsdagen i mars lanserades en ambitiös miljöagenda för 2030. Två omfattande mål – noll utsläpp genom värdekedjan och noll avfall i egen verksamhet – förtydligades senare i 2020-mål såsom att nå klimatneutralitet i egen verksamhet omfattande energianvändning och tjänsteresor.
  • 98 procent av den totala elförbrukningen i de nordiska och baltiska verksamheterna kom från förnybara källor (en ökning från 91 procent 2018). Motsvarande siffra för hela verksamheten var 90 procent (en ökning från 83). Målet är att senast 2022 använda 100 procent förnybar el.
  • I oktober lanserades ett grönt obligationsramverk, som genomgått en andrapartsgranskning (Second Party Opinion) från Sustainalytics. I februari 2020 emitterades en grön hybridobligation om 500 miljoner Euro. Medlen från obligationen, som övertecknades flera gånger om, ska indikativt användas till investeringar för att förbättra energieffektiviteten samt utveckling och utrullning av ”gröna digitala tjänster” som hjälper kunder att minska sina växthusgasutsläpp.
  • Den nordiska VD-koalitionen för en hållbar framtid (Nordic CEOs for a Sustainable Future), som Telia Company var med och grundade, klargjorde sina ambitioner för kommande år. Initiativet kommer att fokusera på klimatåtgärder samt mångfald och inkludering.
  • I samband med förvärvet av Bonnier Broadcasting publicerades ett uttalande rörande Telia Companys åtaganden som mediaägare. Uttalandet definierar företagets åtagande att försvara oberoende journalistik med ansvarfullt redaktörskap som utgångspunkt.
  • Telia Company behöll sitt ‘AAA’-omdöme i MSCI:s ESG-index, sin status som “guldleverantör” i EcoVadis, och inklusion i Bloomberg Gender Equality Index. Resultatet i CDP:s klimatutvärdering förbättrades till B-.

“2019 lade vi grunden för den långsiktiga ambitionen att bli den grönaste operatören i världen. Vi ser redan resultat av arbetet, som emissionen av en grön obligation och nära 100 procent förnybar elanvändning. 2020 ligger fokus på gröna erbjudanden och att hjälpa våra kunder förstå hur våra produkter och tjänster kan hjälpa dem att minska sina växthusgasutsläpp”, säger Sara Nordbrand, koncernens hållbarhetschef.

Tillsammans med denna års- och hållbarhetsredovisning släpps även en rapport rörande myndighetsförfrågningar (Law Enforcement Disclosure Report, LEDR). LEDR redogör för hur Telia Company respekterar yttrandefrihet och övervakningsintegritet rörande myndigheters förfrågningar om data samt tillgång till våra nät i olika syften, bland annat brottsbekämpning. Statistik rörande förfrågningar samt länkar till nationell lagstiftning presenteras i LEDR två gånger per år.

Hållbarhetsredovisningen har tagit fram i enlighet med Telia Companys ramverk för hållbarhetsredovisning och är bestyrkt av Deloitte.

Vi tar tacksamt emot återkoppling och frågor om vårt hållbarhetsarbete och -redovisning på sustainability-group (at) teliacompany.com. För mer information om vårt arbete, se www.teliacompany.com/sv/hallbarhet/.