Swedia Networks bygger bredbandsnät åt Tierps kommun

Swedia Networks har fått i uppdrag av Tierps kommun att bygga ett bredbandsnät som i ett första steg kommer att förse alla kommunens, landstingets och Tierpsbyggens fastigheter med bredbandsaccesser. Enligt den bredbandspolicy som Tierps kommun antog under våren, kommer företag och boende i kommunen att erbjudas bredbandstjänster från flera olika tjänsteleverantörer med början under första halvåret 2001. Utbyggnaden startar i de större orterna.
- Det har varit viktigt för Tierps kommun att kunna erbjuda sina kommuninvånare ett nät med god framkomlighet och utbyggbarhet efterhand som behoven uppkommer, kommenterar Erik Littorin, ansvarig för affären från Swedia Networks sida. Citynät är ett av våra stora satsningsområden och detta nät är det första kommunnät som vi bygger utifrån grundstenarna framtidsäkerhet, konkurrensneutralitet och skalbarhet, avslutar Littorin. Bakom Tierps kommuns strategi ligger den bredbandspolicy som nyligen fastslagits, där man betonar vikten av ett miljömässigt och människovänligt arbetssätt med möjlighet till distansarbete och utlokalisering av moderna företag från städerna till en mer ekonomisk och ekologisk tillvaro.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se