Telia begär att länsrätten upphäver PTS beslut om priser för samtrafik

Telia har idag i ett yttrande till länsrätten begärt att Post- och Telestyrelsens (PTS) beslut av den 31 maj 2000 om sänkta samtrafikpriser för mobiltelefoni skall upphävas. Bl.a. pekar Telia på att PTS beräkningsmetod är ofullständig och att den leder till en felaktig prissättning.
- För att Sverige långsiktigt ska behålla sin position som världsledande IT-nation måste det finns en vilja att investera i ny infrastrutkur. Tvisten i länsrätten handlar om det ska vara mer lönsamt att bygga, driva och utveckla mobilnät än att köpa plats i redan befintliga nät, säger Lars-Erik Samuelsson, chef Telia Mobile Sverige. Det var i mars och maj som PTS tog beslut om att förelägga Telia att sänka sina samtrafikpriser dvs. de priser som andra operatörer får betala när de trafikerar Telias mobilnät. Även om PTS beslut enbart omfattade Telia är det styrande för övriga mobiloperatörer. Telia valde i juni att överklaga beslutet till länsrätten. Professor Lars Hultkrantz har i en bilaga till Telias yttrande pekat på riskerna med en felaktig prissättning. Han framhåller bl.a. att en alltför kraftfull reglering undergräver företagens vilja att investera i nätkapacitet. - Flera studier visar att Sverige har förhållandevis låga priser för mobiltelefoni. Detta trots att Sverige är glest befolkat och att vi har så gott som hundraprocentig geografisk täckning, säger Lars-Erik Samuelsson. Telia pekar i sin inlaga även på att PTS inte följt EU-kommissionens rekommendationer om tillvägagångssätt för beslut om samtrafikavgifter. En jämförelse med den beräkningsmetod som används av den brittiska konkurrensmyndigheten MMC visar dessutom att Telia med en sådan tillämpning skulle vara berättigad till ca 50 procent högre samtrafikpris än vad PTS anser.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se