Teliabakgrund: Mobilstrategin ligger fast - UMTS-ansökan analyseras och överklagas

I nedanstående text ger Telia en bakgrund till och sin syn på PTS och sitt eget agerande under UMTS ansökningstid och efter PTS beslut. En likalydande text har under dagen distribuerats till Teliakoncernens samtliga ledare.
Telia lämnade in sin ansökan om UMTS-licens till PTS den 1 september. Telia har därefter svarat på PTS skriftliga och muntliga frågor om innehållet i ansökan. Inte vid något tillfälle har PTS antytt att det skulle föreligga något problem med ansökans kvalitet. PTS besked lördagen den 16 december blev därför överraskande. Särskilt som det framgick att avslaget berodde på påstådda ?brister i tekniskt genomförande? och att Telias ansökan därmed tidigt lades åt sidan utan att genomgå en fullständig bedömning. PTS har genom sitt beslut utestängt inte bara Telia utan flera andra operatörer med bred erfarenhet, kompetens och finansiell styrka från den kommande utbyggnaden av UMTS-nät i Sverige. Bland dessa finns också Deutsche Telekom, Sonera, Telenordia och Telefonica. Grundligt analysarbete
Direkt efter PTS beslut bildades fyra arbetsgrupper i Telia som arbetat intensivt inom ett antal prioriterade områden. Arbetsgruppen har gjort en första analys av såväl Telias egen ansökan om UMTS-tillstånd som PTS motivering. En omfattande genomlysning har gjorts av kriterier som påverkar Telia genom PTS´ beslut. Analyser har bland annat gjorts inom följande fyra områden: - Konsekvenser för Telia Mobiles övergripande affärsstrategi. - Konsekvenser och handlingsalternativ på den svenska marknaden. - Analys av Telias licensansökan och PTS beslut (två av varandra oberoende team varav det ena inte tidigare arbetat med denna licensfråga). - Strategi för den process som väntas när Telia överklagar PTS beslut. I resultatet av analysen förstärks ett antal viktiga argument ytterligare och dessa kommer att ligga till grund för bland annat Telias överklagande: - Telias ansökan innebär att Telia åtagit sig att ge UMTS-täckning i hela Sverige. - Telia har använt samma beräkningsmodell som PTS ( i PTS motivering hävdas att Telia använt en egen modell). - Telias ansökan är den mest kostnadseffektiva och leder till det lägsta priset för kunderna. Analysarbetet bekräftar också att Telias nordiska strategi ligger fast. Det innebär bland annat en ytterligare fokusering på strategierna inom den mobila verksamheten med följande inriktning: - Telia fortsätter att stärka sin position som Nordens ledande mobiloperatör. - Telia kommer att erbjuda mobila bredbandstjänster, inklusive UMTS, samtidigt som konkurrenterna. - Telia utnyttjar flera handlingsalternativ för att fullfölja strategin. - Telia överklagar PTS licensbeslut. Fortsatt intensivt arbete inför överklagandet
Under den närmaste tiden ska de olika arbetsgrupperna fullfölja sitt analysarbete. Telias ledning tar därefter ställning till strategin för ett överklagande. Överklagandet ska vara inlämnad första veckan i januari. Under arbetet med att sammanställa överklagandet kan inte Telia lämna närmare information om innehållet i arbetsgruppernas arbete. När arbetet är slutfört avser Telia att presentera resultatet vid en presskonferens.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se