Telias UMTS-beräkning är korrekt

En teknisk analys hos Telia med anledning av PTS beslut före jul, att inte godkänna Telias ansökan om UMTS-licens, visar att Telia når de uppställda kraven med god marginal! Avslaget bygger på två fundamentala missbedömningar från PTS sida: Nämligen PTS missbedömningar att cellulära nät med samverkande basstationer samt att effektiv antennhöjd inte spelar någon roll för den verkliga signalstyrkan och räckvidden.
Det finns därför ingen anledning för Telia att revidera sin ursprungliga uppfattning: Det är fullt tillräckligt med 4 100 basstationer under de första åren för att bygga ett rikstäckande UMTS-nät med hög kvalitet. Detta grundas på det faktum att flera basstationer alltid samverkar i cellulära nät, vilket ger kraftigt ökad signalstyrka och räckvidd samt minskat behov av antalet stationer. Om befintliga vågutbredningsmodeller och formler tillämpas mekaniskt och okritiskt - utan den kännedom om cellulära system, Sveriges terräng, bebyggelse och befolkningsstruktur som Telia genom åren samlat - blir det beräkningsmässiga resultatet att ca 12 000 basstationer krävs. Som en gardering har dessutom i ett par ansökningar detta antal fördubblats. Detta PTS mekaniska beräkningssätt tar ingen hänsyn till att UMTS oavsett om det är i stadsbebyggelse eller landsbygd, liksom föregångarna NMT och GSM, är cellulära nät med samverkande basstationer. I samtliga nät söker telefonen den starkaste signalen, som kan utgå från en av minst tre närbelägna basstationer. Genom parallell tillgång till dessa signaler ökar signalnivån vid räckviddsgränsen högst väsentligt med ökad räckvidd som följd. Enbart detta motsvarar en minskning av det nödvändiga antalet basstationer med 65%. Granskningen visar också att PTS inte heller insett att ytterligare vinster kan nås genom en väl planerad och skickligt genomförd placering av basstationer, samt genom fullt utnyttjande av den effektiva antennhöjden. Telia är den enda mobiloperatör som redan idag täcker hela landet och därvid utnyttjar denna typ av basstationer. Även detta något som erfarenhetsmässigt reducerar det nödvändiga antalet basstationer med 50-65%. Telia har effektiva antennhöjder på upp till 400 meter. Den vanliga antennhöjden på kontinenten är 15 meter. Telia har inte utnyttjat den kombinerade effekten av överlappning och antennhöjd i sin ansökan. Man kan därmed konstatera att Telias beräkning är försiktig och innehåller betydande marginal för att uppnå ett UMTS-nät av önskad kvalitet och befolkningstäckning på ett för svenska folket/kunderna kostnadseffektivt sätt.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se