Swedia Networks etablerar sig i Frankrike

Swedia Networks har tillsammans med det franska konsultföretaget A.D.P.S bildat bolaget Francia Networks S.A. Bolagets erbjudanden riktar sig till aktörer inom telekommunikation, allt från operatörer till slutanvändare och omfattar projektledning, installation och underhåll av telekomanläggningar och -förbindelser.
Den starka tillväxten av aktörer på den franska telekomarenan och en ökande efterfrågan på djup teknisk kompetens inom telekommunikation, är två av de förutsättningar som drivit på bolagets etablering. Francia Networks erbjuder nu kompetent och erfaren assistans till etablerade och framväxande nätägare. När kundens behov sträcker sig utanför Frankrikes gränser, samverkar Francia Networks med övriga bolag i Swedia Networks-gruppen för att säkra europeiska och globala lösningar. Swedia Networks framskjutna position på den nordiska marknaden inom design, installation och service av infrastruktur för elektronisk kommunikation tillsammans med franska A.D.P.S erfarenheter och kontaktnät i Frankrike inom framförallt den militära industrin, ger Francia Networks förutsättningar att bli en betydande aktör på den franska telekommarknaden. Francia Networks bildades i januari 2000 och är nu inne i en expansiv uppbyggnadsfas. Vid halvårsskiftet planeras antalet fast anställda vara 15 personer, för att vid årets slut uppgå till 35 medarbetare. Francia Networks arbetar med ett antal etablerade underleverantörer dels för att uppnå geografisk täckning i sina erbjudanden dels för att kunna erbjuda lösningar med insatser i alla led i värdekedjan. Swedia Networks ägarandel är 67 % av Francia Networks medan A.D.P.S. står för den resterande andelen. Swedia Networks är en av Nordens mest aktiva telekomentreprenörer inom områdena design, anläggning och service av infrastruktur för elektronisk kommunikation. Swedia Networks har drygt 2100 anställda i en rikstäckande organisation i Sverige. Omsättningen 1999 var 3 900 Mkr. I dagsläget har Swedia Networks dessutom filialer i Norge, Danmark och Irland samt är under etablering i övriga Europa. Bolaget ingår i Telia-koncernen. För mer information, besök Swedia Networks www.swedianet.com och Francia Networks www.francianet.fr på Internet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se