Billigare ringa mobilt i Sverige än i flesta andra EU-länder

Sverige har bland de lägsta priserna för mobiltelefoni i Europa för privatkunder. Bland sexton jämförda länder har endast Frankrike och Danmark lägre kostnader för mobiltelefoni. Sedan 1996 har kostnaderna för svenska privatkunder visat en svagt fallande tendens, såväl i löpande som fasta priser. Det visar en ny rapport från PricewaterhouseCoopers, som gjorts på uppdrag av Telia Mobile.
PricewaterhouseCoopers rapport ger en helt annan bild av det svenska prisläget för mobiltelefoni än den gemensamma rapport som Post- och Telestyrelsen, Konkurrensverket och Konsumentverket publicerade i december 1999. Där påstods att de svenska priserna var högre än i de andra nordiska länderna samt att avgifterna för mobilsamtal inte hade minskat i samma takt som i grannländerna. Den nya rapporten visar att kostnaderna för svenska privatkunder är helt i nivå med taxorna i övriga Norden. Endast i Danmark är kostnaderna lägre. Vad gäller prisförändringar sedan 1996 har priserna endast fallit snabbare i Norge mätt i fasta priser, men där från en högre utgångsnivå. Beräkningarna gäller en lågförbrukare av mobiltelefoni. För att få jämförbarhet mellan länderna har landskostnaden beräknats som ett vägt genomsnitt av minimikostnaden hos operatörerna i varje land efter marknadsandel. Priserna har köpkraftskorrigerats och inkluderar avgifter för inkommande samtal samt subventioner av mobiltelefoner. Huvudresultatet av PricewaterhouseCoopers rapport visas i nedanstående diagram:

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se