Telia och FöreningsSparbanken i storsatsning på e-handel - Bildar nytt bolag för offentlig handel

Telia och FöreningsSparbanken bildar ett nytt bolag, som ska utveckla marknadsplatser för offentlig handel. Bolaget bygger på Telias etablerade tekniska plattform och ledande position på marknaden samt på FöreningsSparbankens finansiella kompetens och starka kommunala förankring. Det nya bolaget får därmed redan vid starten ett 30-tal kunder i Sverige. Inom två år räknar bolaget med att vara ledande inom Internetbaserad offentlig handel i Norden och i Östersjöområdet.
FöreningsSparbanken och Telia ska inledningsvis äga vardera 50 procent i det nya bolaget, men planerar för såväl breddat ägande som för börsintroduktion. Det nya bolaget tar över den verksamhet som Telia påbörjade 1997. Verksamheten, som är i stark utveckling, har lett till avtal med 18 kommuner och sex landsting om att införa elektronisk handel. Bland dessa märks Stockholm Stad och Malmö Stad. Nuvarande kunder utanför kommunsektorn är bland andra Vägverket och Telia. Köpkraften för den befintliga kundbasen uppgår vid starten för det nya bolaget till cirka 25 miljarder kronor om året. Den marknad som det nya bolaget initialt ska verka på beräknas omsätta 250 miljarder kronor om året i Sverige. Genom samverkan med FöreningsSparbankens allianspartners och Telias hel- eller delägda bolag kommer bolaget dessutom att erbjuda sina tjänster också i övriga Norden och i Östersjöområdet. I Norge, Danmark och Finland uppskattas den offentliga upphandlingen till totalt 400 miljarder kronor om året. - Detta är verkligen ett konkret exempel på de affärsmöjligheter som öppnar sig när vi satsar på strategiska allianser inom Internetområdet. Det säger Jan-Åke Kark, Telias koncernchef. Utifrån egen erfarenhet och verksamhet vet vi att det finns stora pengar att tjäna för alla intressenter i systemet. Det finns alltså stora kundvärden och utvecklingsmöjligheter på denna marknad. I det nya bolaget ska vi nu vidareutveckla vår tekniska plattform och vår kundbas. Tillsammans med FöreningsSparbankens starka kommunala förankring och ställning som ledande Internetbank kan vi mycket snabbare nå ut till marknaden och därmed befästa vår marknadsledande ställning i Sverige, men också bli ledande i övriga Norden och i Östersjöområdet. - Elektronisk handel och Internet är prioriterade områden i det sjupunktsprogram som jag presenterade vid mitt tillträde vid bolagsstämman i april i år. Samarbetet med Telia ger oss tillgång till en teknologi och en marknadsposition som underlättar satsningen mot såväl kunderna inom den offentliga sektorn, som mot våra 70 000 företagskunder i Internetbanken. Detta kommer också efterhand att gynna både privatkunderna och kommuninvånare. Med en likartad syn på Norden och Östersjöområdet som hemmamarknad för både FöreningsSparbanken och Telia har vi dessutom en bra plattform för vårt gemensamma bolag att satsa även i våra grannländer, säger Birgitta Johansson-Hedberg, koncernchef i FöreningsSparbanken. Vi har gått in med 250 mkr och ser det som en bra affär och investering för bankens kunder då vi går in i en verksamhet som bidrar till den lokala markadens utveckling och inte minst inträdesmöjligheter i den elektroniska världen med alla dess möjligheter. Både Jan-Åke Kark och Birgitta Johansson-Hedberg ser beslutet om gemensam bolagsbildning som en logisk följd av flera års gemensamma utvecklingsprojekt, framförallt inom Internetområdet. Satsningen på lokala marknadsplatser kommer också att gynna mindre och medelstora företag. Dels ökar deras möjligheter att göra affärer med kommuner och landsting. Dels skapas nya förutsättningar för att successivt marknadsföra tjänster för handel företagen sinsemellan.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se