Skanova i unikt samarbete med Karlshamns Kabel AB

Skanova, som driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, Internet- och bred-bandstjänster, har tecknat samarbetsavtal med kommunägda Karlshamns Kabel AB.
Avsikten är att parterna på affärsmässiga grunder ska utnyttja varandras fiberoptiska nät. Överenskommelsen innebär, att båda parter slipper onödiga investeringar i fiberoptisk infrastruktur. Karlshamns kommun ser tele- och datanät som en lika grundläggande funktion som gator, vatten, el och avlopp. Därför byggs och förvaltas det fiberoptiska nätet i kommunal regi genom det kommunala bolaget Karlshamns Kabel AB. Just nu har Kakab genomfört en utbyggnad av sitt nät i de omkringliggande orterna Asarum, Mörrum, Stilleryd och Svängsta. Kakab:s inriktning är att skapa kostnadseffektiva förutsättningar för att merparten av kommunens drygt 31 000 invånare och företag fritt och under konkurrens kan välja de operatörer och tjänster man vill ha med utnyttjande av stadsnätet. Den samverkan som nu inleds med Skanova är en vidareutveckling av denna strategi. Skanova å sin sida investerar just nu över 625 miljoner för utbyggnaden av Skanova Backbone - det fiberoptiska nätet utanför de tre storstadsområdena, som genom en av sina förgreningar passerar genom Blekinge förbi Karlshamn. Utbyggnaden där beräknas vara klar under sommaren 2002. - Det är inte ekonomiskt försvarbart att gräva ner två kablar, när vi kan samsas om en som redan finns, säger Kakabs vd Anders Högland i en kommentar till avtalet Karlshamns kommun är framgångsrik då det gäller att stimulera näringslivsutveckling mot nya verksamheter inom bl a media baserad på datateknik och telekom. Satsning på och inriktningen på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Karlshamn är en annan hörnsten i kommunens ambitioner för framtiden. - Karlshamns kommun ligger långt fram när det gäller att ta vara på de möjligheter som en väl fungerande infrastruktur ger. Vi är glada att få vara en del av deras satsning och vi hoppas naturligtvis att fler kommuner följer deras exempel, säger Skanovas försäljningsdirektör Monica Björk. Fakta om Skanova: Driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, internet-, och bredbandstjänster och ingår i Teliakoncernen . Företaget säljer allt från oförädlade produkter (plats i kabel-trummor, svartfiber etc) till förädlade produkter färdiga att använda (telefoni, Internet etc.) Kunder är teleoperatörer och service providers. Med teleoperatör avses aktörer på den svenska marknaden, som själva hanterar och driver nät samt nätlösningar. Service providers är aktörer, som inte har eller vill ha egna nät eller egen tjänsteproduktion, men vill mark-nadsföra sig till sin kund via det egna varumärket. Skanova har 2 700 medarbetare på 30-talet platser och verksamheten omsatte 21,8 miljarder kronor år 2000.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se