Telia motsätter sig att stat och kommun styr bredbandsutbyggnaden

Telia motsätter sig att stat, kommun och politiker ska styra hur det framtida bredbandsnätet ska utformas. Det skriver Telia i sitt yttrande över Bredbandsutredningens slutbetänkande. Telia menar att nätstrukturen ska styras av kundernas efterfrågan och marknadens aktörer. Telia har inget emot glesbygdsstöd för utbyggnad av bredband, så länge stödet är konkurrensneutralt utformat.
Telias utgångspunkter i diskussionen om utbyggnad av IT-infrastruktur och IT-tjänster är behov och efterfrågan. Tidig avreglering, god tillgång till riskvilligt kapital och en marknad i konkurrens har gjort den svenska IT-branschen till en av världens mest expansiva och framgångsrika branscher. Just nu görs stora investeringar i utbyggnaden av mobil bredbandsinfrastruktur i form av UMTS-näten. Om förutsättningarna för tele- och IT-branschen blir lika goda framöver har utredningens vision om den framtida IT-infrastrukturen goda möjligheter att uppfyllas. Det är fullt möjligt att uppnå målet om att det ska finnas bredbandsnät över hela landet inom fyra år. Telia delar inte utredningens grundsyn att stat och kommun, genom offentliga IT-infrastrukturprogram, ska styra uppbyggnaden av ett nytt nationellt bredbandsnät. Telia motsätter sig bestämt att kommunerna via sina markplanemonopol eller som markägare skulle få rätt att bestämma hur nätoperatörerna ska utforma sina nät. Telia menar att marknadens aktörer är mest lämpade att planera noder och nätstruktur. Kommunernas planering och styrning måste begränsas till det minimum som behövs för att kanalisera det statliga glesbygdsstödet. Kommunala IT-infrastrukturprogram bör i grunden relatera till vad man vill åstadkomma, inte hur det ska åstadkommas. Telia anser att utbyggnad av nät och tjänster ska styras av kundbehov och marknadsaktörernas egen kunskap och innovationsförmåga snarare än av statliga eller kommunala planer. Olika kommuner, organisationer och enskilda har olika behov och måste ha frihet att välja mellan olika erbjudanden på marknaden.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se