Ordinarie bolagsstämma i Telia AB (publ)

Bifogat återfinns kallelsen till Telias ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 maj 2001, kl 16.00 i Globen, Stockholm.
Kallelsen avses annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter måndagen den 9 april 2001 då också telefonslussen för stämmoanmälan öppnas kl 09.00. Stockholm den 5 april 2001 TELIA AB (publ) Bolagsstämma i Telia AB (publ) Aktieägarna i TELIA AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i Globen, Stockholm, torsdagen den 10 maj 2001, kl 16.00. Dörrarna öppnas kl 14.00 och kaffe serveras fram till kl 15.00. 15.00-15.40 Presentation av nyligen lanserade Telia-tjänster. Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
o vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per måndagen den 30 april 2001 samt
o ha anmält sin avsikt att delta i stämman till Telia AB senast fredagen den 4 maj 2001 kl 16.00. Anmälan m.m. Anmälan om deltagande kan ske skriftligen under adress Telia AB, Box 999, 171 74 Solna, per telefon 08-470 8120, eller, för privatpersoner, via Internet www.telia.se/bolagsstamma. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan kl 09.00 och kl 17.00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer samt antalet biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 8 maj 2001. Observera att eventuell fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas via Internet. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, senast måndagen den 30 april 2001 vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 30 april 2001,då sådan införing ska vara verkställd. Som en service till dem som inte kan närvara vid stämman kommer VD:s tal jämte vid stämman tillgängligt presentationsmaterial att finnas på hemsidan www.telia.se, Investor Relations, från dagen efter stämman. Ärenden
Öppnande av stämman 1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2000. I anslutning härtill anförande av VD Marianne Nivert
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2000
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2000 års förvaltning
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman skall välja
11. Beslut om styrelsens arvodering
12. Val av styrelse. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag
13. Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev med optionsrätter till nyteckning av aktier
14. Styrelsens förslag till inrättande av en nomineringskommitté Stämmans avslutande Punkt 8 -Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,50 kr per aktie och att den 15 maj 2001 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från VPC ske den 18 maj 2001. Punkt 13 -Personaloptionsprogram
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett personaloptionsprogram med följande huvudsakliga villkor: Personaloptionsprogrammet beräknas omfatta ca 16.000 medarbetare. Detta innefattar samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Telia-koncernen förutom anställda i de bolag inom affärsområde Equity som är föremål för ägarbreddning. Även i bolag där ingen ägarbreddning har skett senast den 1 januari 2002 skall tillsvidareanställda medarbetare omfattas av personaloptionsprogrammet. Högst ca 5.000 medarbetare kan tillkomma i dessa bolag. Erbjudandet riktas inte till medarbetare i de länder där det av legala, skattemässiga eller administrativa skäl inte bedöms vara lämpligt att tilldela personaloptioner. Tilldelning av optioner skall ske utan vederlag varvid varje medarbetare tilldelas 1.000 personaloptioner. Optionsprogrammet skall omfatta sammanlagt högst 21.000.000 optioner. Varje option skall berättiga till utnyttjande av en teckningsoption för teckning av ny aktie i Telia AB till en teckningskurs fastställd enligt nedan. Optionerna skall inte utgöra värdepapper och skall ej kunna överlåtas till tredje man. Optionerna skall kunna utnyttjas under tiden 31 maj 2003 - 31 maj 2005 i huvudsak under förutsättning att vederbörande vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i Telia-koncernen. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman, för genomförande av personaloptionsprogrammet ovan, fattar beslut om utgivning av skuldebrev förenade med optionsrätter till teckning av nya aktier samt godkänner överlåtelse av optionsrätter till anställda på följande huvudsakliga villkor: A Skuldebrev om nominellt högst 275.000 kronor förenade med högst 27.500.000 optionsrätter till nyteckning skall - för vidareöverlåtelse av optionsrätter till anställda i enlighet med B nedan - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt äga tecknas av helägt dotterbolag till Telia AB. Skuldebrev skall emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp och skall löpa utan ränta samt förfalla till betalning den 30 juni 2001. Varje optionsrätt skall berättiga till nyteckning av en aktie i Telia AB under perioden från och med den 31 maj 2003 till och med den 31 maj 2005 till en teckningskurs som skall fastställas till ett belopp motsvarande 115 procent av den genomsnittliga börskursen för aktie i Telia AB under perioden från och med den 14 maj till och med den 18 maj 2001. Teckningskursen liksom antalet aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av skall omräknas vid nyemissioner etc. enligt sedvanliga regler. B Dotterbolaget skall, efter teckning av skuldebrev förenade med optionsrätter, skilja av optionsrätterna och vid utnyttjande av personaloption överlåta högst 21.000.000 optionsrätter, på villkor att dessa omgående utnyttjas för teckning av aktier, till anställda i Telia-koncernen, för att infria de åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet enligt ovan. Överlåtelse skall därvid ske utan vederlag. Dotterbolaget skall vidare behålla och äga avyttra högst 6.500.000 optionsrätter i syfte att täcka bolagets kostnader för sociala avgifter i samband med infriande av åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet enligt ovan. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt öka känslan av samhörighet med bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med 88.000.000 kronor. Antalet optioner kommer att uppgå till 0,9 procent av antalet aktier vid fullt utnyttjande. Bolagsstämmans beslut under punkt 13 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 14 -Nomineringskommitté
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar inrätta en nomineringskommitté och att denna skall bestå av företrädare för de vid var tid fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Kommitténs uppgifter skall i första hand vara att nominera styrelseledamöter och framlägga förslag till styrelsearvoden. Kommitténs förslag bör offentliggöras i kallelse till bolagsstämma där styrelseval skall ske. Fullständiga förslag till beslut och årsredovisning
Styrelsens fullständiga förslag till bolagsstämmobeslut om inrättande av personaloptionsprogram med tillhörande emissionsförslag kommer att hållas tillgängligt på bolaget från och med torsdagen den 3 maj 2001. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2000 kommer att hållas tillgängliga på bolaget från och med torsdagen den 26 april. Samtliga dokument kommer hållas tillgängliga hos Telia AB, Investor Relations, Mårbackagatan 11 i Farsta, och kan rekvireras av den som så önskar från följande adress: Telia AB, Box 999, 171 74 Solna. Punkterna 1, 10, 11 och 12 avseende styrelseledamöter och arvodering m.m. En nomineringskommitté med representanter för Telias största ägare svenska staten, Alecta, SEB Fonder/SEB Trygg Liv och Robur samt Telias styrelseordförande har berett vissa ärenden inför stämman. Aktieägare representerande c:a 76 procent av aktierna och rösterna i bolaget har uttalat att de står bakom följande förslag: o Ordförande vid stämman: Claes Beyer. o Antal styrelseledamöter: Nio ordinarie utan suppleanter. o Arvoden till styrelsen: Oförändrade arvoden, d.v.s. 500.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i Telia-koncernen. o Val av styrelse: Omval av Carl Bennet, Anders Igel, Birgitta Johansson-Hedberg, Ingvar Carlsson och Lars-Eric Petersson samt nyval av Peter Augustsson, Marianne Nivert, Lars Olofsson och Caroline Sundewall. Stockholm i april 2001
Styrelsen ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS
This summons to attend the Annual General Meeting of Telia AB (publ), to be held on Thursday, May 10, 2001 at 4.00 p.m. at the Globe Arena, Stockholm, Sweden, can also be obtained in English. Please contact Telia AB, telephone Int +46-8-470 8120, Internet www.telia.com/agm. For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted into English, if so requested in connection with notification of attendance of the Annual General Meeting.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se