Telia föreslår incitamentprogram till samtliga anställda

Telias styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om personaloptionsprogram för anställda i Telia-koncernen. Förslaget syftar till att öka Telias möjligheter att attrahera och behålla personal samt att förstärka de anställdas ägarengagemang och delaktighet i koncernens verksamhet.
Personaloptionsprogrammet beräknas omfatta 16 000 medarbetare, vilket är samtliga tillsvidareanställda i koncernen förutom anställda i de bolag inom affärsområdet Equity som är föremål för ägarbreddning. Förslaget innehåller följande: Samtliga anställda inom Telia-koncernen, med vissa undantag av särskild natur, ska erbjudas så kallade personaloptioner. Som huvudregel erbjuds var och en 1 000 optioner. Optionen erhålls utan kostnad för den anställde och ger rätt att efter tidigast 2 år och senast 4 år teckna en ny Telia-aktie för varje option. Optionerna är inte överlåtbara och kan utnyttjas för aktieteckning endast om innehavaren fortfarande är anställd i Telia vid tidpunkten för utnyttjandet. Därmed liknar optionerna amerikanska så kallade stock options. Utspädningen på grund av detta program beräknas bli högst 0,9 procent. För ledande befattningshavare och vissa övriga nyckelpersoner, totalt 200-300 personer, införs ett årligt bonusprogram. Bonus utges om Telia för respektive mätperiod haft en bättre kursutveckling än ett antal jämförbara svenska och utländska företag. Bonusbeloppet kan högst uppgå till 20 procent av grundlönen. Styrelsen omfattas inte av det föreslagna incitamentprogrammet. Ytterligare information om personaloptionsprogrammet kommer i samband med kallelsen till Telias bolagsstämma.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se