Rapport från Telias bolagsstämma den 10 maj 2001

Styrelse: Lars-Eric Petersson, Carl Bennet, Ingvar Carlsson, Anders Igel och Birgitta Johansson-Hedberg omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Jan-Åke Kark hade undanbett sig omval. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Peter Augustsson, Marianne Nivert, Lars Olofsson och Caroline Sundewall. Utdelning: Stämman beslutade om utdelning för 2000 med 0,20 SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,30 SEK per aktie, vilket motsvarar en total utdelning om 0,50 SEK per aktie, med avstämningsdag den 15 maj 2001. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning utsändas från VPC den 18 maj 2001. Personaloptionsprogram: Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag genomföra ett personaloptionsprogram med följande huvudsakliga villkor; Personaloptionsprogrammet beräknas omfatta ca 16.000 medarbetare. Detta innefattar samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Telia-koncernen förutom anställda i de bolag inom affärsområde Equity som är föremål för ägarbreddning. Även i bolag där ingen ägarbreddning har skett senast den 1 januari 2002 skall tillsvidareanställda medarbetare omfattas av personaloptionsprogrammet. Högst ca 5.000 medarbetare kan tillkomma i dessa bolag. Erbjudandet riktas inte till medarbetare i de länder där det av legala, skattemässiga eller administrativa skäl inte bedöms vara lämpligt att tilldela personaloptioner. Tilldelning av personaloptioner skall ske utan vederlag varvid varje medarbetare tilldelas 1.000 personaloptioner. Personaloptionsprogrammet skall omfatta sammanlagt högst 21.000.000 personaloptioner. Varje personaloption skall berättiga till utnyttjande av en teckningsoption för teckning av ny aktie i Telia AB till en teckningskurs fastställd till 115 procent av genomsnittskursen för Telia-aktien på Stockholmsbörsen under perioden från och med 14 maj till och med 18 maj 2001. Personaloptionerna skall inte utgöra värdepapper och skall ej kunna överlåtas till tredje man. Optionerna skall kunna utnyttjas under tiden 31 maj 2003 - 31 maj 2005 i huvudsak under förutsättning att vederbörande vid tidpunkten för utnyttjandet är anställd i Telia-koncernen. I syfte att genomföra personaloptionsprogrammet enligt ovan fattade bolagsstämman beslut om att emittera skuldebrev om nominellt högst 275.000 kronor förenade med högst 27.500.000 optionsrätter i enlighet med styrelsens förslag. Av dessa 27.500.000 optionsrätter avser 21.000.000 optionsrätter Telias åtagande i enlighet med ovanstående personaloptionsprogram och 6.500.000 optionsrätter emitteras för att kunna avyttras i syfte att täcka Telias kostnader för sociala avgifter som optionsprogrammet kan medföra vid en kursuppgång i Telia-aktien. Antalet optioner kommer att uppgå till 0,9 procent av antalet aktier vid fullt utnyttjande. Nomineringskommitté: Stämman beslutade inrätta en nomineringskommitté som skall bestå av företrädare för de vid var tid fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Kommitténs uppgifter skall i första hand vara att nominera styrelseledamöter och framlägga förslag till styrelsearvoden.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se