Telias kvartalsrapport januari-mars 2001

- Förbättrade marginaler i mobiltelefoniverksamheten
- Ökat tempo i bredbandsleveranserna. Com hem förstärker bredbandssatsningen
- Koncernens nettoomsättning ökade med 5,7 procent till 13 592 MSEK
- Underliggande EBITDA ökade med 2,7 procent till 3 348 MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 811 (3 382) MSEK, föregående år påverkades av stora positiva engångsposter
- Försäljning av mobiloperatören Tess ger en beräknad kapitalvinst i andra kvartalet om 2,7 GSEK. Telias vd och koncernchef Marianne Nivert kommenterar kvartalsrapporten så här: - När det gäller koncernen som helhet är jag nöjd. Vi har lyckats förbättra resultatet under kvartalet trots att jämförelseperioden förra året var ett mycket bra kvartal. Det här bådar gott för resten av året. - Däremot är jag mindre nöjd med omsättningsökningen. Sex procent är för lågt, även om det har sina förklaringar. De satsningar som vi nu gör har ännu inte fått genomslag, och vi dras fortfarande med överhängande effekter från de stora prissänkningarna under 2000. - Går vi in på enskilda affärsområden har Telia Mobile som helhet haft en bra tillväxt, 46 procent. Däremot har PTS' sänkning av samtrafikpriserna kraftigt påverkat omsättningen i Sverige, där ökningen stannade vid 7 procent under kvartalet. Trots prissänkningarna så förbättrades resultatet kraftigt i mobilverksamheten, vilket är mycket glädjande. - Tillväxten inom Internet och bredband var stark under kvartalet. Telia Internet Services ökade omsättningen med 25 procent. Under året har bredbandssatsningen tagit fart och vi kan nu börja beta av kön och marknadsföra våra tjänster på allvar. Att com hem nu blir en del av kärnverksamheten förstärker bredbandssatsningen. - Inom affärsområdet International Carrier görs stora satsningar som belastar koncernens resultat på kort sikt. Första kvartalet präglades av skakningar i branschen, vilket haft effekter både på resultat och omsättning. - I fastnätsverksamheten i Telia Networks har vi lyckats upprätthålla marginalerna trots hård konkurrens. Grossiströrelsen fortsätter också växa och det är positivt.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se