Telia AB - Delårsrapport januari - september 2002

Telia AB - Delårsrapport januari - september 2002

Rapport: Tredje kvartalet i korthet: Underliggande EBITDA förbättrades 25% till 4 281 (3 420) MSEK. Kraftig ökning av marginalen från 24% till 30%

· Starkt fritt kassaflöde om 2 059 MSEK · Omstrukturering av den danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet med -3 072 MSEK · Kostnader om 12 089 MSEK för omstrukturering och rationalisering främst i International Carrier och den danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet som blev -10 815 (2 745) MSEK · Nettoomsättningen ökade till 14 496 (14 431) MSEK. För jämförbar verksamhet var ökningen 5% · Prospektet för samgåendet med Sonera offentliggjordes den 30 september 2002 Telias verkställande direktör och koncernchef Anders Igel kommenterar: - De effektiviseringsprogram som genomförts under året börjar nu ge effekt. Det är glädjande att konstatera att resultatet, exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar, förbättrats väsentligt under kvartalet. Den kraftigt ökade underliggande EBITDA-marginalen i kombination med minskade investeringar har medfört en stark ökning av det fria kassaflödet. - Under kvartalet har vi gjort en omfattande översyn av verksamheter som inte uppvisar en tillfredsställande resultatutveckling, nämligen den internationella carrierverksamheten, vilket vi tidigare kommunicerat, och fastnätsverksamheten i Danmark. Vi vidtar nu åtgärder för att komma tillrätta med de verksamheter som drar ned Telias resultat. Åtgärderna har resulterat i stora kostnader för omstrukturering och nedskrivning, vilket förklarar det negativa rörelseresultatet. - Den 30 september offentliggjorde vi prospektet för det planerade samgåendet mellan Telia och Sonera och arbetet med att planera för integrationen pågår för fullt.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20040904BIT33750/wkr0006.pdf Delårsrapport