Telia klargör om transaktionskostnader och ersättningssystem

Med anledning av de uppgifter som cirkulerat i media kring transaktionskostnaderna för att genomföra samgåendet mellan Telia och Sonera och kring bonussystem vill Telia klargöra följande.
Transaktionskostnader
Totalt beräknas transaktionkostnaderna till 1 200 Mkr (EUR 135 miljoner, prospektet sid. 99). Av dessa beräknas 472 Mkr (EUR 52 miljoner, prospektet sid. 99) utgöras av finländsk transaktionsskatt. Resterande kostnader om 728 Mkr omfattar kostnader för banker, jurister, revisorer, framtagande av prospekt, tryckning, distribution, aktieägar-information och börsavgifter. Beträffande banker beräknas kostnaderna för Soneras huvudrådgivare Goldman Sachs till 182 Mkr (EUR 20 miljoner, prospektet sid. 74) och för Telias huvudrådgivare Carnegie till mindre än 100 Mkr. Övriga banker som är verksamma i fusionsarbetet är bl a Lehman Brothers (rådgivare åt Sonera), Merrill Lynch (rådgivare åt Telia samt dealer manager i USA) och Nordea (erbjudandet till finska privatpersoner). Kostnader för övriga banker utgör totalt knappt 200 Mkr, varav den största delen avser ersättning till Lehman Brothers. Resterande belopp skall täcka jurister, revisorer, tryckning av prospekt m m enligt ovan. I det resterande beloppet ingår även e n reserv för transaktionsskattekostnaden, som varierar med Telias aktiekurs, om ca 100 Mkr. Rörliga lönedelar (prospektet s 223)
Telia har sedan många år tillbaka ett lönesystem som innehåller såväl fasta som rörliga lönedelar. När det gäller de rörliga delarna utfaller dessa efter prestation. Det finns individuella planer och en koncerngemensam plan. Årets mål i de individuella planerna omfattar företrädesvis finansiella mål men även individuella prestationsmål. Årets mål i den koncerngemensamma planen omfattar planeringen och genomförandet av samgåendet mellan Telia och Sonera och hur väl detta arbete sköts parallellt med att Telias affärsverksamhet utvecklas. Den koncerngemensamma planen gäller för ca 70 chefer och nyckelpersoner i Telia. Maximal utbetalning enligt den gemensamma planen är totalt 30 Mkr, vilket är samma belopp som i den koncerngemensamma planen för 2001. Telias verkställande direktör gör bedömning av utbetalning efter den koncerngemensamma planen. Vid denna bedömning kommer särskild vikt att läggas vid utvecklingen av Telias affärsverksamhet. När det gäller verkställande direktören, som också omfattas av den koncern gemensamma planen, kommer bedömning av eventuellt utfall att genomföras av kompensationskommittén i styrelsen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se