Tilläggsprospektet för TeliaSoneras inlösningsanbud till ägare av aktier, amerikanska depåbevis och teckningsoptioner i

Tilläggsprospektet för TeliaSoneras inlösningsanbud till ägare av
aktier, amerikanska depåbevis och teckningsoptioner i Sonera
offentliggörs - anbudet inleds den 30 december 2002

Idag offentliggör TeliaSonera (SSE: TLSN, HEX: TLS1V, NASDAQ: TLSN) att
tilläggsprospektet för TeliaSoneras inlösningsanbud att förvärva
utestående aktier, inklusive aktier representerade av amerikanska
depåbevis, samt teckningsoptioner i Sonera (HEX: SRA) har godkänts av
den finska finansinspektionen samt godkänts av och registrerats hos den
amerikanska finansinspektionen, SEC. Dessutom har en ansökan om att få
tilläggsprospektet godtaget av Stockholmsbörsen
inlämnats.Tilläggsprospektet för TeliaSoneras inlösningsanbud till ägare
av aktier, amerikanska depåbevis och teckningsoptioner i Sonera
offentliggörs - anbudet inleds den 30 december 2002.

Tilläggsprospektet kommer, tillsammans med detaljerade anvisningar för
hur godkännande av anbudet skall lämnas, att sändas med post till
samtliga direktregistrerade ägare av aktier, inklusive aktier
representerade av amerikanska depåbevis, samt teckningsoptioner i
Sonera. Tilläggsprospektet finns dessutom från och med den 20 december
2002 tillgängligt på TeliaSoneras och Soneras hemsidor,
www.telia.se/investorrelations respektive www.sonera.com (investors).

Anbudstiden för inlösningsanbudet börjar den 30 december 2002 och löper
ut den 31 januari 2003. Det preliminära resultatet av inlösningsanbudet
beräknas offentliggöras omkring den 6 februari 2003.

Enligt villkoren i inlösningsanbudet:

· erhålles för varje Sonera-aktie som lämnas in, antingen 1,51440 aktier
i TeliaSonera eller 5,00 euro kontant;

· erhålles för varje amerikanskt depåbevis som lämnas in, antingen
0,30288 amerikanska depåbevis i TeliaSonera eller värdet i dollar av
?5,00 euro kontant (med avdrag för avgifter). Varje amerikanskt
depåbevis i Sonera representerar en aktie i Sonera och varje amerikanskt
depåbevis i TeliaSonera representerar fem aktier i TeliaSonera;

· erhålles för varje teckningsoption av viss serie, utgiven inom ramen
för Soneras optionsprogram åren 1999 och 2000, som lämnas in, antingen
en teckningsoption i TeliaSonera av motsvarande serie eller mellan 0,02
euro och 1,66 euro kontant beroende på vilken serie som avses. Varje
teckningsoption i TeliaSonera berättigar innehavaren att teckna 1,5
aktier i TeliaSonera.

Antalet aktier och teckningsoptioner i TeliaSonera som erbjuds i
inlösningsanbudet i utbyte mot varje aktie respektive teckningsoption i
Sonera är detsamma som i bytesanbudet. Det kontantpris om 5,00 euro per
aktie som erbjuds innehavare av Sonera-aktier baseras på det med antal
avslut vägda medelpriset för Soneraaktien på Helsingfors Börs under den
tolvmånadersperiod som avslutades den 15 november 2002.

För de innehavare av värdepapper i Sonera som väljer att erhålla kontant
ersättning för de värdepapper i Sonera som lämnats in under
inlösningsanbudet gäller följande:

· Kontant betalning för samtliga värdepapper i Sonera, som har lämnats
in på ett giltigt sätt, kommer att ske så snart det är praktiskt möjligt
efter det att godkännande avseende dessa värdepapper har mottagits.

· Utbetalningen av kontantvederlaget kommer att göras till det bankkonto
som är knutet till det värdeandelskonto som tillhör innehavare av aktier
eller teckningsoptioner i Sonera vilka lämnats in i inlösningsanbudet,
omkring fem bankdagar efter genomförandet av försäljning av de inlämnade
värdepapperena i Sonera till TeliaSonera på eller utanför Helsingfors
Börs. Sådan försäljning kommer att genomföras inom fem bankdagar efter
mottagandet av godkännande avseende värdepapper i Sonera.

För de innehavare av värdepapper i TeliaSonera som väljer att erhålla
värdepapper i TeliaSonera i utbyte mot de värdepapper i Sonera som
lämnats in under inlösningsanbudet gäller följande:

TeliaSonera kommer att acceptera och byta ut samtliga värdepapper i
Sonera, som har lämnats in på ett giltigt sätt och inte återkallats
enligt villkoren för inlösningsanbudet, så snart det är praktiskt
möjligt efter det att anbudstiden för inlösningsanbudet har löpt ut.

· Aktier och teckningsoptioner i TeliaSonera kommer att levereras
omkring elva bankdagar efter det att anbudstiden för inlösningsanbudet
löpt ut.
Under förutsättning att anbudstiden för inlösningsanbudet inte förlängs
förväntas aktierna och teckningsoptionerna i TeliaSonera registreras på
respektive värdeandelskonto omkring den 17 februari 2003.

Aktieägare i Sonera bör även vara medvetna om att TeliaSonera har
påbörjat ett separat tvångsinlösenförfarande i enlighet med finsk lag,
enligt vilket de kvarvarande innehavarna av aktier i Sonera är skyldiga
att låta lösa in sina kvarvarande aktier i Sonera till TeliaSonera för
ett skäligt pris. I den mån aktieägare inte deltar i inlösningsanbudet
på så sätt som beskrivs i tilläggsprospektet, kommer deras aktier i
Sonera att lösas in i samband med tvångsinlösenförfarandet. TeliaSonera
har erbjudit sig att lösa in de kvarvarande Sonera-aktierna i
tvångsinlösenförfarandet till ett pris av 5,00 euro per aktie. Som anges
i tilläggsprospektet beror det slutliga lösenbeloppet i
tvångsinlösenförfarandet på resultatet av skiljeförfarande och
eventuella överklaganden i enlighet med finsk rätt. TeliaSonera kommer
att tillhandahålla aktieägarna i Sonera ytterligare information angående
tvångsinlösenförfarandet i enlighet med finsk och annan tillämplig
lagstiftning.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

Cautionary Disclaimer/Legend: On December 9, 2002, Telia announced the
completion of its exchange offer for all of the outstanding shares,
including shares in the form of American depositary shares, or ADSs, and
certain warrants of Sonera. Effective December 9, 2002, Telia changed
its name to TeliaSonera. As a result of the completion of the exchange
offer, TeliaSonera is, pursuant to Finnish law, making a mandatory
redemption offer to acquire all of the outstanding shares , including
shares in the form of ADSs, and warrants of Sonera were not tendered in
the exchange offer. The contents of this document are neither an offer
to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of
TeliaSonera. Any offer in the United States will only be made through a
prospectus, as amended or supplemented, which is part of a registration
statement on Form F-4 which Telia originally filed with the U.S.
Securities and Exchange Commission (the "SEC") on October 1, 2002.
Sonera shareholders who are U.S. persons or are located in the United
States are urged to carefully review the registration statement on Form
F-4, as it may be amended from time to time, the prospectus, including
any amendments or supplements thereto, included therein and other
documents relating to the offer that TeliaSonera has filed or will file
with the SEC because these documents contain important information
relating to the offer. You may obtain a free copy of these documents at
the SEC's web site at www.sec.gov. You may also inspect and copy the
registration statement on Form F-4, and any amendment thererto, as well
as any documents incorporated by reference therein at the public
reference room maintained by the SEC at 450 Fifth Street, NW,
Washington, D.C. 20549. Please call the SEC at 1-800-SEC-0330 for
further information about the public reference room. These documents may
also be obtained free of charge by contacting TeliaSonera AB, Investor
Relations, SE-123 86 Farsta, Sweden. Attention: External Communications
or Investor Relations (tel: +46 8 7137143, or Sonera Corporation,
Teollisuuskatu 15, P.O. Box 106, FIN-00051 SONERA, Finland. Attention:
Investor Relations (tel: +358 20401). YOU SHOULD READ THE PROSPECTUS,
AND ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO CAREFULLY BEFORE MAKING A
DECISION CONCERNING THE OFFER.

TeliaSonera är Nordens ledande telekommunikationsföretag. Koncernens
hemmamarknad är Norden och Baltikum. TeliaSoneras huvudinriktning är att
bättre tillmötesgå sina kunder inom kärnverksamheten och att skapa värde
för sina aktieägare genom starkare resultat och kassaflöden. TeliaSonera är
noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro
formaomättning per 31 dec 2001 var 80,9 miljader SEK och antalet
anställda 30 juni 2002 var 30 045.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT00010/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT00010/wkr0002.pdf