Bokslutskommuniké januari-december 2001

Bokslutskommuniké januari-december 2001

Året i korthet: Koncernens nettoomsättning ökade 6 % till 57 196 MSEK (54 064 MSEK) - Kärnverksamheten +13 %, jämförbara enheter +8 %

- Underliggande EBITDA uppgick till 12 915 (13 087) MSEK - Kärnverksamheten +10 % - Resultat efter finansiella poster 4 808 (11 717) MSEK - Nedskrivning av tillgångar i Telia International Carrier med 3 027 MSEK mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden - Avvecklingen av icke kärnverksamhet slutförd - Starkt fokus på utveckling och effektivisering av kärnverksamheten Kommentar från Marianne Nivert, VD och koncernchef: - Vi har haft en god tillväxt i kärnverksamheten under året och lyckats förbättra marginalerna i Mobile, Networks och Internet Services. De omfattande avyttringar som gjorts och turbulensen på den internationella carriermarknaden gör att vi under 2001 på underliggande EBITDA-nivå inte nådde samma resultat som föregående år. - Det är dock glädjande att vi trots turbulensen ändå haft en god tillväxt i International Carrier och att den negativa resultatutvecklingen stannade upp mot slutet av året. I kärnverksamheten som helhet ökade underliggande EBITDA. - Fjärde kvartalet var utvecklingen svagare än för helåret. Det beror främst på konjunktureffekter men också på kostnader av engångskaraktär som uppstått i samband med det hårda förändringstryck vi nu har i kärnverksamheten. - Avvecklingen av icke kärnverksamhet är i huvudsak slutförd och vi koncentrerar oss nu på att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/08/20040904BIT31580/wkr0006.pdf Bokslutskommuniké 2001