Telia och Sonera går samman

Telekommunikationsföretagen Telia och finska Sonera planerar att gå samman. Genom ett samgående skapas det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum, med en sammanlagd preliminär nettoomsättning proforma 2001 om 83 miljarder kronor eller 9 miljarder euro och cirka 34 000 medarbetare.
- Styrelserna i Telia och Sonera har beslutat att bolagen skall gå samman. - Samgåendet genomförs i form av ett erbjudande från Telia till aktieägarna i Sonera att byta aktier i Sonera mot aktier i Telia ("Erbjudandet"). För varje aktie i Sonera erbjuds 1,51440 aktier i Telia. - Baserat på senaste betalkurs för Sonera- respektive Telia-aktien den 22 mars 2002 innebär Erbjudandet en premie om 15,8 procent(*1 för Soneras aktieägare. - Den nya koncernen kommer proforma, givet att 100% av Soneras aktieägare accepterar erbjudandet, att ägas till 64 procent av Telias nuvarande aktieägare och till 36 procent av Soneras nuvarande aktieägare. - Det sammanslagna företaget kommer att vara primärnoterat på Stockholmsbörsen och kommer att ansöka om sekundärnotering på Helsingfors Fondbörs och i USA. - Till en början kommer bolagens namn och lokala varumärken att behållas. Beslut om det nya bolagets namn kommer att fattas senare. - Det sammanslagna företaget kommer att ha sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Koncernspråket kommer att vara engelska. - Såväl den svenska som den finska regeringen har beslutat att ge sitt fulla stöd till samgåendet och har träffat ett aktieägaravtal. Det är de båda aktieägarnas avsikt att, beroende på marknadsförutsättningarna, minska sitt ägande i det sammanslagna företaget under de, efter samgåendets genomförande, fem kommande åren. - En hemmamarknad bestående av 31 miljoner invånare i Norden och Baltikum kommer att erbjuda goda möjligheter till tillväxt inom alla kommunikationsområden. Den nya koncernen kommer att ha 8,1 miljoner mobilkunder och 7,6 miljoner kunder inom fast telefoni i Norden och Baltikum. Intressebolagen i den nya koncernen kommer tillsammans att ha 14,6 miljoner mobil- och 1,2 miljoner fasttelefoniabonnenter. - Företaget kommer att väsentligt stärka sin position i Baltikum. Tre av telekommunikationsföretagen i Baltikum, i vilka både Telia och Sonera är delägare, nämligen UAB Omni-tel, AB Lietuvos Telekomas och Latvijas Mobilais Telefons SIA, kommer att konsolideras som dotterbolag i den nya koncernen. - Företaget kommer dessutom ha tillväxtmöjligheter i ryska, östeuropeiska och asiatiska mobilverksamheter, baserat på befintlig GSM-teknologi. - Ytterligare tillväxtmöjligheter finns inom carrierverksamheten. (*1 Baserat på sista betalkurs 22 mars 2002 (sista betalkurser före offentliggörandet att diskussioner mellan Telia och Sonera) för Sonera-aktien på Helsingfors Fondbörs (5,70 euro) och Telia-aktien på Stockholmsbörsen (39,30 kronor). Växelkurs: SEK/EUR 9,01555. Den fullständiga pressreleasen på 14 sidor kan laddas hem nedan. Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller publiceras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Pressmeddelandet är en översättning från det engelska originalet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se