Förändring av historiska jämförbara ekonomiska uppgifter

För att underlätta historisk jämförelse när kvartalsrapporten för 1: kvartalet 2002 presenteras den 6 maj har omräkning gjorts av historiska siffror för åren 2000 och 2001 med hänsyn till att verksamhet flyttats.
Företagskunderna efterfrågar kommunikationslösningar med ökat inslag av mobil kommunikation. Merparten av dagens företagssystem är anpassade för fast telefoni. För att påskynda utvecklingen av system som integrerar fast och mobil röstkommunikation och därmed stärka Telias konkurrenskraft på marknaden överfördes den 1 januari 2002 produktområde Företagslösningar, telefoni från affärsområde Telia Networks till affärsområde Telia Mobile. I den överflyttade verksamheten ingår kontorsväxlar och nätbaserade växelfunktioner (Centrex). Verksamhetens externa omsättning uppgick till 1 450 MSEK 2001. Merparten utgjordes av intäkter från försäljning och uthyrning av system samt service. Underliggande EBITDA uppgick till - 107 MSEK och rörelseresultatet till - 117 MSEK. Verksamheten hade 761 anställda vid slutet av 2001. Verksamheten redovisas endast inom ramen av affärsområde Telia Mobile totalt och ingår således inte i mobiltelefoni Sverige Som angavs i bokslutskommunikén för 2001 har Telia Equity upphört som affärsområde och fr. o m 2002 redovisas kvarvarande verksamheter under Telia Holding som en del av Group-wide. Dessutom har verksamhet av mindre omfattning (sjökabelföretaget NorSea Com AS) flyttats från Telia International Carrier till Telia Holdings. De historiska siffrorna för helåret 2000 och de fyra kvartalen 2001 har justerats med hänsyn till överflyttningarna. Siffrorna presenteras och kan laddas ner i Excel- format på Telias hemsida www.telia.se avsnittet Investor Relations/Finansiell information.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se