Skanova tecknar ramavtal med IT Norrbotten om ortsammanbindande bredbandsnät.

Skanova, som driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, Internet- och telekomtjänster, har tecknat ramavtal med IT Norrbotten för utbyggnad av bredbandsnätet. Inledningsvis etableras ett ortsammanbindande bredbandsnät till 74 byar i länets samtliga 14 kommuner. Tekniskt innebär projektet att dessa orter får tillgång till ett höghastighetsnät med stadsnätskapacitet. Denna utbyggnad tillsammans med utbyggnaden av lokala områdesnät kommer att pågå successivt fram t o m 2005.
På uppdrag av länets kommuner driver IT Norrbotten projekt för att bl a etablera en ny IT-infrastruktur i länet, som kan möta det framtida behovet av nätkapacitet för bredbandstjänster. Genom ett ramavtal med Skanova kan länets kommuner var för sig teckna avtal med Skanova om ett ortsammanbindande nät. Detta nät kommer att binda samman kommunhuvudorten med de omgivande, prioriterade byarna. Sammanlagt är 74 byar i de 14 kommunerna prioriterade i första etappen. Det nya norrbottniska Bredbandet kommer att koppla samman dessa byar med kommunhuvudorterna, där olika tjänsteleverantörer kan nå kunderna på ett kostnadseffektivt sätt. Möjligheterna för Internet- och bredbandsoperatörer att erbjuda norrbottningarna sina tjänster liksom service providers sker under marknadsmässiga förutsättningar som i andra delar av landet. Överenskommelsen innebär att länets kommuner genom ramavtalet kan beställa ett ortsam-manbindande bredbandsnät. Leveranstid från beställning till driftstart är 6 månader. - Med det omfattande infrastrukturprogram, som IT Norrbotten just nu förvaltar och driver känns det förstås bra att en av de viktiga pusselbitarna faller på plats, säger Anders Granström, VD IT Norrbotten och tillägger: För länets fortsatta utveckling är det oerhört viktigt att Norrbotten fortsätter att ligga i framkant när det gäller infrastruktur och IT-utveckling. Under vinterhalvåret har IT Norrbotten och Skanova förhandlat fram den nya lösningen för ortsammanbindande bredbandsnät i glesbygd. Resultatet har blivit ett nytt koncept baserat på en kraftfull, flexibel och öppen teknisk plattform. Den kan med enkla medel utvecklas och anpassas till de varierande förutsättningar som finns i olika delar av landet. - Erfarenheterna från arbetet tillsammans med IT Norrbotten öppnar nu möjligheterna att under de närmaste åren erbjuda andra delar av landet med glesbygdskaraktär likartade tekniska lösningar som den i Norrbotten, framhåller Henrik Forssell, Skanovas försäljningschef med ansvar för Infrastrukturaffärer. I Skanovas åtagande inom ramen för projektet ingår att öka kapaciteten i transportnätet mellan de olika kommunhuvudorterna. Dessutom installeras ny kommunikationsutrustning i nätet och telestationerna för att nå ethernätkapacitet ut till byarna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se